Familjehem

Barn som inte kan bo hos sina föräldrar behöver utvecklas, leka, gå i skolan, träffa vänner, ha en fritid och vara del av en trygg familjegemenskap, precis som alla andra barn. Familjehem är vanliga familjer som har tid, plats och tålamod för ytterligare en medlem. Familjehemmet ska vara en utvecklande och stabil miljö och ge barnet en varm och kärleksfull kontakt.

Vad är ett familjehem?

Familjehem är ett hem som tar emot barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina biologiska föräldrar. Hur länge en familjehemsplacering varar är olika men målet är att barnet ska återvända till det biologiska hemmet när det finns förutsättningar för det.

Familjehemmet ska under tiden barnet bor hos dem samarbeta med de biologiska föräldrarna och andra för barnet viktiga personer. I uppdraget som familjehem ingår också att underlätta barnets kontakt och relationer till sina anhöriga och sitt nätverk.

För en kortare eller längre tid fungerar familjehemmet som barnets eller ungdomens familj med allt vad det innebär av tid, kärlek, regler, läxor, fritid, tandläkarbesök och liknande. Ett familjehem kan bestå av vuxna som är gifta, sammanboende eller ensamstående. Familjen ska leva under trygga och stabila förhållanden både socialt och ekonomiskt för att kunna erbjuda placerade barn en bra hemmiljö.

Familjen kan bo i lägenhet eller villa, centralt eller på landsbygden. Man kan ha egna barn, husdjur eller bara vara två vuxna i hushållet.

En förutsättning för att kunna bli familjehem är att ha erfarenhet av barn och unga, engagemang och ett överskott av energi och tid. Socialtjänsten gör alltid en noggrann familjehemsutredning där vi samlar information via intervjuer och hembesök samt gör en kontroll i social-, polis-, försäkringskassans- och kronofogdens register.

Vilka är barnen?

Vanliga orsaker till att barn placeras i familjehem är att det förekommer missbruk och psykisk- eller fysisk ohälsa inom familjen vilket innebär en otrygg hemsituation. Barn och ungdomar kan också placeras i familjehem på grund av egna svårigheter eller beteendeproblem som föräldrarna av olika skäl inte klarar av att hantera.

En annan grupp som i allt större utsträckning behöver bo i ett familjehem är ensamkommande barn och ungdomar som saknar anhöriga eller föräldrar i Sverige.

Vilket stöd får familjehemmet?

Som familjehem får ni råd och stöd av socialtjänstens familjehemssekreterare löpande under hela den tid barnet bor hos er. Familjehem erhåller utbildning och handledning. Socialtjänsten är ansvarig för det placerade barnet och gör kontinuerliga uppföljningar av placeringen.

Att vara familjehem är ingen anställning utan ett uppdrag. Ersättningen som familjehem får varierar beroende på uppdraget. Ni får ersättning i form av arvodes- och omkostnadsersättning. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande och utbetalas för familjehemmens insats. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter familjehemmet har. Om någon av familjehemsföräldrarna behöver vara hemma med barnet en period kan ni få ersättning för inkomstbortfall.

Det är viktigt att tänka på att hela familjen berörs av att ni blir familjehem. Har ni egna barn kommer de också att påverkas av att ni får en ny familjemedlem. Därför är det viktigt att ni diskuterar igenom beslutet i familjen så att alla är överens.

Intresseanmälan bli familjehem