Vårdnad, boende, umgänge

Familjerätten i Värmdö hjälper föräldrar som har svårt att komma överens i frågor som rör barnen.

Samarbetssamtal

Familjerätten i Värmdö erbjuder samarbetssamtal för föräldrar som har svårt att komma överens i frågor som rör samarbetet kring barnen. Samarbetssamtal är en möjlighet för er som föräldrar att gemensamt hitta former för hur ni vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet för barnen. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol.

Samtalen har barnen i fokus och koncentreras på föräldraskapet, nuet och framtiden – inte på föräldrarnas tidigare relation och historia. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Samtalsledarna är objektiva och har tystnadsplikt. De dokumenterar inte vad som sägs under samtalen. Samarbetssamtalen kan mynna ut i ett avtal eller en överenskommelse.

Samarbetssamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avtal

Är ni överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska utformas kan ni reglera detta genom ett avtal. Avtalet är juridiskt giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut. För att avtalet ska kunna godkännas krävs att:

  • Barnet är folkbokfört i Värmdö kommun.
  • Föräldrarna är överens om avtalets innehåll.
  • Avtalet bedöms vara till barnets bästa.
  • Avtalet är detaljerat, klart och tydligt, eftersom det ska kunnaverkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Överenskommelse

I stället för avtal kan samtalen leda till att ni gör en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Många föräldrar vill för sin egen skull skriva ner sin överenskommelse för att ha som stöd för minnet. Dessa överenskommelser godkänns inte av socialnämnden. Man kan heller inte gå till domstol med dem och kräva att motparten fullföljer den.

Vårdnadstvister

Om ni inte kan komma överens i vårdnads-, boende-, och umgängesfrågor är det tingsrätten som beslutar. Ni kan också bli remitterade av tingsrätten till kommunens familjerättsgrupp för samarbetssamtal om ni inte kan enas om en lösning. Tingsrätten kan också ge kommunen i uppdrag att utföra vårdnads-, boende- och umgängesutredningar.

Krav på deltagande i informationssamtal

Den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten inför en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. I samtalen informeras föräldrar om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet och vikten av att ha barnets perspektiv i fokus.

Syftet med dessa informationssamtal är att så långt som möjligt få till en samförståndslösning och undvika allvarliga konflikter samt att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället och socialtjänsten kan erbjuda.

Samtalen är kostnadsfria och bokas hos familjerätten.

Informationssamtal Länk till annan webbplats.

Mer vägledning kan du få från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Mfof.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information om hur mål och ärenden går till samt aktuell information från domstolarna.

Sveriges domstolar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.