Ekonomiskt bistånd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter. Då kan vi behöva stöd för att klara vår egen eller vår familjs försörjning. Som värmdöbo kan du ansöka om ekonomiskt bistånd på Enheten för Ekonomiskt bistånd. Målet är att behovet av ekonomiskt bistånd ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen. Om du blir arbetslös behöver du skriva in dig på Arbetsförmedlingen samma dag som du slutar arbeta. Du behöver vara aktivt arbetssökande och dokumentera vilka arbeten som du har sökt då du ansöker om bistånd.

Om du har pengar på banken eller andra tillgångar ska du använda dem i första hand. Om du har sparade medel eller till exempel äger bil eller bostad kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning, innan du kan vara berättigad ekonomiskt bistånd.

Om du är sambo, gift eller registrerad partner är ni solidariskt försörjningsskyldiga gentemot varandra. Om ni inte har utrymme att försörja er behöver du som är sammanboende, gift eller registrerad partner ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans.

Om du har rätt till andra bidrag behöver du ansöka om det först. Om du kan vara berättigad bidrag eller andra inkomster från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan, ska du vända dig dit i första hand.

Gör en provberäkning. Du kan själv beräkna om du skulle ha rätt till ekonomiskt bistånd utifrån din ekonomiska situation.

Gör beräkningen på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Ekonomiskt bistånd beviljas inte till skulder. Om du har svårt att få ihop din ekonomi på grund av skulder eller liknande ska du i första hand kontakta budget- och skuldrådgivare.

Om du har prövat alla dessa sätt för försörjning men ändå ser att du kanske skulle behöva ekonomisk hjälp, kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är socialtjänstlagen som reglerar om du har rätt till biståndet. Det ingår även en del skyldigheter för att få ta del av biståndet.

Du kan få ekonomiskt bistånd för att till exempel

  • Betala din hyra och elräkning
  • Köpa mat, kläder och hygienartiklar
  • Köpa SL-kort, medicin, läkarbesök och bekosta viss tandvård

Vissa kostnader är baserade på en schablon, där du får en på förhand bestämd summa pengar för vissa utgiftsposter. Andra kostnader bedömer vi individuellt utifrån hur det ser ut för just dig.

Nyansökan om ekonomiskt bistånd

Om det är första gången du vill ansöka om ekonomiskt bistånd, eller om det gått mer än 2 månader sedan du sist fick ett beslut om ekonomiskt bistånd ska du ta kontakt med vår mottagning och prata med en socialsekreterare. Vi kan ge dig råd och information och göra en telefonintervju för att få veta mer om din situation. Efter samtalet kan du antingen ansöka digitalt via länken längst ner på den här sidan eller få en ansökningsblankett att fylla i, samt en lista på de handlingar som du behöver lämna i samband med att du ansöker för första gången. Handlingar som efterfrågas kan vara

  • Kontoutdrag & kontoöversikt från samtliga banker
  • Deklaration och slutligt skattebesked
  • Hyresavtal
  • Underlag för utgifter såsom fakturor för el, hemförsäkring eller medicin

Om du vill komma i kontakt med Mottagningen för ekonomiskt bistånd ringer du till kommunens servicecenter på telefonnummer 08 570 470 00 Länk till annan webbplats. som kopplar dig vidare.

Mottagningens telefontid

Måndag 09.00 – 10.00

Tisdag 09.00 – 10.00

Torsdag 09.00 – 10.00

Fredag 09.00 – 10.00

Om du redan har en handläggare

Du som redan har en pågående kontakt med oss är välkommen att kontakta din handläggare eller socialsekreterare under kontorstid. Om du är osäker på vem son hanterar ditt ärende kan du läsa ditt senaste beslut du fått från enheten. Kontaktperson är den tjänsteman som senast signerade ditt beslut. Servicecenter kan också hjälpa dig att komma i kontakt.

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd får du svara på ett antal frågor under en telefonintervju. Du kan därefter bli kallad till ett möte med en socialsekreterare och/eller en arbetsmarknadskonsulent. En utredning av din ekonomiska och sociala situation görs utifrån ett standardiserat bedömningsinstrument, för att se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Utifrån dina tidigare erfarenheter och aktuella situation talar du och din handläggare om hur din väg till självförsörjning kan se ut. Löpande under din tid med bistånd genomför och planerar du och din handläggare dina aktiviteter mot arbete eller studier.

Din ansökan om ekonomiskt bistånd handläggs skyndsamt och i turordning utifrån när ansökan inkommer. Om du beviljas bistånd betalas det i regel ut i förskott för en månad i taget. Biståndet beräknas utifrån de andra inkomster du har och nivån på biståndet baseras på riksnorm som regleras av Regeringen, Socialstyrelsen, samt av kommunens riktlinjer som är fastställda av Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Det gör du genom att skriva ner vilket beslut du överklagar, beskriver varför du tycker att beslutet ska ändras och bifogar eventuella handlingar som du vill komplettera din överklagan med. Din överklagan lämnar du in till din handläggare. Mer information om hur du överklagar hittar du tillsammans med ditt beslut.

Ansökan om ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.