Bostads­anpassning

Har du en funktionsnedsättning som gör vardagen svår? Då kan du få bidrag för en anpassning av din bostad genom kommunen.

E-ansökan för bostadsanpassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska bli självständig och kunna fungera i ditt dagliga liv.

Du kan få bidrag oavsett vilken typ av funktionsnedsättning du har. Funktionsnedsättningen ska vara bestående. En förutsättning för att få bostadsanpassningsbidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel.

Du som bor tillsammans med en person som har en funktionsnedsättning kan också söka bostadsanpassningsbidrag. Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om du har en tillfällig sjukdom eller nyligen genomgått en operation eller är under rehabilitering.

Bidrag kan sökas oavsett om du bor i hyreslägenhet, bostadsrätt eller i eget hus. Exempel på åtgärder du kan få bidrag för:

 • ta bort trösklar
 • anpassa duschplats
 • montera ramper
 • montera dörröppnare
 • installera spisvakt
 • anpassning för synnedsättning, till exempel förstärkt belysning

Du kan även få bidrag till reparation av tekniskt komplicerad utrustning som anskaffats med stöd av bidrag, om reparationen inte är normalt bostadsunderhåll.

Vad kan du inte få bidrag för?

 • Det som betraktas som normalt bostadsunderhåll eller tekniska briser i bostaden
 • Lösa inventarier, tex möbler och hushållsmaskiner
 • Anpassa fritidshus
 • Anpassningar om fastigheten enligt lag borde vara byggd på ett visst sätt men inte är det.exempelvis att tillgängligheten inte är uppfylld enligt Boverkets föreskrifter.

Ej heller bidrag för bostad med stöd av SoL eller LSS

Nytt från första juli 2018 är att du inte kan få bostadsanpassningsbidrag om du fått din bostad med stöd av SoL eller LSS. På Boverkets webbplats är det beskrivet som: "Den som bor i en bostad efter beslut enligt 5 kapitlet 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller 9 § 8 eller 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas bostadsanpassningsbidrag enligt den nya lagen."

Ansökan om Bostadsanpassning

Ansökan gör du på en blankett. Till ansökan behöver du skicka med ett intyg om att anpassningarna behövs. Ansökan kan du ladda ner här!

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag , 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vem behörig att skriva intyg?

Den som skriver intyget om att anpassningar behövs, skall vara ett av följande:

 • Arbetsterapeut
 • Sjukgymnast
 • Läkare
 • Annan medicinskt sakkunnig

Intyget bör

 • Beskriva din funktionsnedsättning
 • Beskriva om/hur ni försökt lösa problemet på annat sätt, exempelvis med hjälp av hjälpmedel
 • Intyga behov av anpassning

Kontakta din vårdcentral, i första hand en arbetsterapeut, som gör ett hembesök och bedömer ditt behov av anpassning. Arbetsterapeuten kan sedan skriva ett intyg som du bifogar din ansökan. Telefonnummer till Rehab Gustavsbergs vårdcentral är 08 123 39590.

Medgivande

Fastighetsägarens medgivande behövs för att vi sak bevilja bidrag för bostadsanpassning måste alltid godkänna anpassningen i ett skriftligt medgivande. Medgivandet behövs alltid utom då den som söker bidraget är ensam ägare till sitt småhus eller villa.

Medgivande behövs även om du delar bostad med någon annan.

Medgivandet

 • begärs av den som söker bidrag för bostadsanpassning
 • ges av fastighetsägaren
 • ska vara skiftligt

Blanketter att ladda ned

Blankett för medgivande från fastighetsägare vid -hyresrätt/bostadsrätt , 82 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för medgivande från fastighetsägare – vid äganderätt , 93.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för nyttanderättshavare , 59.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Offerter och ritningar

För större anpassningar (som överstiger 20.000 kr) krävs offerter och ibland även ritningar. Du själv ansvarar för din ansökan och att bifoga offerter till ditt ärende (tre stycken offerter). Du själv beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört så snart du fått ditt beslut.

Om du byter bostad

Det är viktigt att du väljer en bostad som passar för dina behov. Om du ansöker om bidrag i en bostad du nyligen flyttat till, får kostnaderna för anpassningarna inte bli för höga och det ska finnas särskilda skäl till att du valt din nya bostad. Bygger du nytt ska bostaden utformas så att den är lämplig utifrån din funktionsnedsättning, redan från början.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det inom tre veckor från det att du tagit emot ditt beslut. Du skickar din överklagan till Värmdö kommun, Bostadsanpassning, Udden plan 0 134 81 Gustavsberg. Om Värmdö kommun inte omprövar ditt beslut skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

Frågor?

Har du frågor kring din ansökan, kontakta handläggaren för bostadsanpassningsbidrag, tel 08 57047545 eller ring via vårt servicecenter 08 57047000.

Mer information om bostadsanpassning

Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpmedel

Är du i behov av hjälpmedel, som en rollator, käpp, toalettstolsförhöjning eller andra hjälpmedel, vänder Du dig till en arbetsterapeut på Rehab, Gustavsbergs vårdcentral. Arbetsterapeuten kan besöka dig i ditt hem för att gå igenom dina behov tillsammans med dig. Telefonnummer till Rehab, Gustavsbergs vårdcentral: 08-123 395 90.