Kommunens integrationsarbete och ansvar

Värmdö är en kommun för alla, med lika rättigheter för alla invånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målet är att de nyanlända som kommer till Värmdö ska få en god integration, och att de snabbt ska kunna etablera sig - både i samhället och på arbetsmarknaden.

Kommunen har ett viktigt ansvar för att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för nyanlända personer. Nedan finns information om Värmdö kommuns arbete med nyanlända invandrare.

Ersättningar och service

Kommunen erhåller statlig ersättning för att ta emot flyktingar. Vissa kostnader ersätts enligt fastställd schablon. För andra kostnader söker kommunen ersättning hos Migrationsverket för de faktiska kostnader som kommunen har haft.

Försäkringskassan hanterar den etableringsersättning som nyanlända får. Läs mer på Migrationsverkets hemsida och hos Försäkringskassan.

I övrigt har nyanlända rätt att ta del del av samma service som övriga invånare i Värmdö kommun.

Om statlig ersättning på Migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om etableringsersättning på Försäkringskassan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bosättning

Från och med den 1 mars 2016 är kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning enligt en lag som heter bosättningslagen. Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och deras anhöriga. Syftet med lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Nyanlända som väljer att bosätta sig i Värmdö utan att ha blivit anvisade hit av Migrationsverket omfattas inte av bosättningslagen.

Anvisning till kommuner och bosattning på Migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bosättning på Värmdö

Värmdö kommun erbjuder nyanlända som anvisas till kommunen via Migrationsverket en tillfällig bostad med hyreskontrakt i 2 år eller till etableringstiden tar slut. Det innebär att den nyanlände måste själv ordna ett fast boende på egen hand senast när etableringstiden tar slut.

Det boende som du får genom kommunen är ofta ett enklare boende. I vissa bostäder behöver du till exempel dela kök och badrum med andra personer.

Det boende som du får genom kommunen är alltid ett så kallat genomgångsboende. Det innebär att boendet är tillfälligt, i väntan på att du skaffar ett permanent boende. Därför behöver du så snart som möjligt ställa dig i kö för en annan bostad. För att få en bostad i Stockholms län behöver du ofta stå i kö under flera år. Det kan vara lättare att hitta boende på andra platser i landet.

Du som på egen hand har bestämt dig för att flytta till Värmdö har inte rätt att få bostad genom kommunen. Det gäller både för dig som vill flytta hit för att du har någon anhörig som bor i kommunen och dig som har tackat nej till Migrationsverkets erbjudande om bostad

Det är inte alla nyanlända som har rätt att få boende genom kommunen, till exempel anhöriga till tidigare anvisade personer och personer som på egen hand väljer att bosätta sig kommunen.

Bostäder för nyanlända tillhandahålls och förvaltas av Fastighetsavdelningen.

Om personer med uppehållstillstånd på Migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möbler och hemutrustning

Du som kommer till kommunen som anvisad från Migrationsverket får en bostad med grundläggande möblering och utrustning.

Om du tillhör någon annan grupp av nyanlända måste du själv ordna möbler och utrustning.

Integrationshandläggare

Varje nyanländ person som tas emot i Värmdö kommun får en Integrationshandläggare. Integrationshandläggaren hjälper bland annat till med bosättning, bokar tid för inskrivning hos Arbetsförmedlingen, anmäler barn till förskola/skola och bokar in vuxna på kartläggningssamtal för SFI och anmäler till Samhällsorientering

Integrationshandläggaren följer den nyanlända under hela etableringsperioden. Integrationshandläggaren hjälper också till om den nyanlände, när etableringsperioden avslutas, har behov av stöd från någon annan del av kommunen.

Drop-in hos integrationshandläggare

Varje onsdag kl13-15 har våra integrationshandläggare drop-in för dig som är nyanländ invandrare. Där finns även språkstöd på de vanligaste språken. På Drop-In kan du ställa frågor som handlar om din etablering i Värmdö.

Du behöver inte boka någon tid. När du kommer till kommunen finns det anmälningslista i kontaktcenter där du anmäler dig till din handläggare. Integrationshandläggarna tar sedan emot besökare i turordning.

Språkstöd

Under den första tiden i Värmdö får den nyanlände hjälp av en så kallad språkstödjare. Det är en person som både kan svenska och den nyanländes hemspråk. Språkstödjaren är anställd av Värmdö kommun och hjälper den nyanlände med praktiska frågor och kontakter med myndigheter, sjukvården, banker med mera.

Tolkhjälp

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt att få hjälp av en tolk när du har kontakt med svenska myndigheter. Berätta för den du ska träffa att du behöver tolkhjälp vid mötet, så får du hjälp med att boka tolk.

Arbetsförmedlingen är den myndighet som hjälper dig att göra en plan för din första tid i Sverige och hur du ska kunna etablera dig i samhället och på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt.

Etablering

Etableringslagen trädde i kraft den 1 december 2010 och anger vilket ansvar olika myndigheter har för nyanländas etablering. Lagen syftar till att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge nyanlända förutsättningar för att försörja sig och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Vuxna personer som kan arbeta ska skriva in sig hos Arbetsförmedlingen. Hos Arbetsförmedlingen träffar du en handläggare. Tillsammans gör ni upp en plan för att du så snabbt som möjligt ska kunna ta ett arbete. I etableringsplanen ingår alltid utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Planen sträcker sig över två år och kallas för Etableringsplan.

Om etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Etableringsersättning

Du som har en etableringsplan och följer den får ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen kallas etableringsersättning. Det är mycket viktigt att du följer din etableringsplan. Om du bryter mot planen finns risk att din ekonomiska ersättning, etableringsersättningen, dras in.

Om du inte kan arbeta

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan arbeta, och därför inte får någon etableringsplan, kan ansöka om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, från kommunens socialtjänst.

Om arbete för nyanlända på Försäkringskassan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Läs mer om Sfi i Värmdö

Samhällsorientering

Läs mer om kursen i samhällsorientering

Samarbeten i och träffpunkter i kommunen

Mer om att träffas och lära sig om Sverige som nyanländ

Vanliga frågor

Varför måste Värmdö erbjuda bostäder åt nyanlända?

Sedan den 1 mars 2016 finns en ny lag, Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen innebär att alla kommuner i Sverige ska ta emot nyanlända för bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknad, hur många nyanlända och ensamkommande barn som kommunen redan tagit emot samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Det är Migrationsverket som anvisar nyanlända till kommunen.

Läs mer om Lagen om mottagande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är bostadsbrist i Värmdö. Var ska alla nyanlända bo?

Värmdö är en växande kommun. Kommunen samarbetar med olika hyresvärdar för att tillgängliggöra bostäder. I den takt som bostäder blir tillgängliga, kan de nyanlända flytta hit. Kommunen ser gärna att privatpersoner hyr ut del av bostad, lägenheter, med mera.

Kan kommunen säga nej till att ordna bostäder åt nyanlända?

Enligt Bosättningslagen kan kommunen inte underlåta eller avstå från att ordna boende till de personer som anvisas från Migrationsverket. Kommunen kan inte heller neka någon som själv hittar boende att flytta till kommunen.

Hur arbetar kommunen med att anordna bostäder för nyanlända?

Kommunen har utrett och identifierat olika möjliga områden för placering av tillfälliga bostäder, utspridda över kommunen. Detta har gjorts utifrån olika kriterier; integration, kollektivtrafik, miljöaspekter och områden som inte står i konflikt med andra exploateringsområden och projekt. Vi har även valt områden utifrån tidsperspektivet. Så långt det är möjligt ska modulhusen anpassas till närmiljön. Den närmaste omgivningen kring modulhusen ska göras trivsam och trygg för både boende, besökare och passerande.

Kommunen hyr även lägenheter från Värmdö Bostäder samt lägenheter och villor/Attefallshus från privata bostadsbolag och fastighetsägare.

Vad kostar boendena?

Under etableringstiden erbjuds ett boende för den nyanlände antingen i nyproducerade modulbostäder eller i bostäder inom Värmdö kommuns ordinarie bostadsbestånd.

Kostnad för nyproduktion av modulbostäder varierar beroende på var boendet är placerat samt utformning på boendet. Värmdö kommun verkar för att hyran ska kunna betalas, utan att den nyanlände behöver ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen. Därför är hyressättningen densamma oberoende i vilken modulbostad den nyanlända bor, även om produktionskostnaden i vissa fall överstiger hyresbeloppet. I hyran ingår vatten, sophämtning, el, uppvärmning, grundmöblemang, larm etc.

I de fall där en bostad hyrs genom andra hyresvärdar, betalar den nyanlände det belopp som hyresvärden tar ut.

Får kommunen ersättning för de nyanlända?

Kommunen erhåller statlig ersättning för flyktingmottagande, dels genom schablonersättningar, dels med faktiska kostnader för de kostnader som är återsökningsbara.

Försäkringskassan hanterar den etableringsersättning som nyanlända får.

Vilket ansvar har kommunen för nyanlända vuxna och barn?

Kommunen har ansvar för:
- mottagande och bostadsförsörjning
- praktisk hjälp vid bosättning
- undervisning i Svenska för invandrare, SFI
- samhällsorientering och annan vuxenutbildning
- förskola, barnomsorg, skola och andra insatser för barn och ungdomar
- försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan

Nyanlända ska ha tillgång till övrig kommunal verksamhet och service, på samma villkor som andra kommuninvånare.

Hur länge är man nyanländ?

Arbetsförmedlingen, som har det samordnade ansvaret, tar fram en etableringsplan som sträcker sig ca 24 månader. Det är under den tiden som nyanlända har ett etableringsprogram genom Arbetsförmedlingen. Under den tiden lär de sig svenska, går kurs i samhällsorientering, och får hjälp att komma i arbete.

Hur integreras nyanlända?

Under en tvåårig etableringsperiod läser nyanlända Svenska för invandrare, samhällsorientering och deltar på arbetsförberedande aktiviteter.
Arbetsförmedlingen samordnar etableringen i samverkan med kommunen och andra myndigheter. Genom aktiviteter och samverkan med civilsamhället, kyrkan och föreningslivet arbetar Värmdö kommun för den sociala integrationen och inkluderingen i samhället.

Vad är målet med kommunens mottagning av nyanlända?

Kommunen arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen och den nyanlända för att förbereda den nyanlända för ett liv i Sverige genom att den nyanlända kommer ut i jobb och finner egen bostad vid etableringens slut.