Parkerings­tillstånd för rörelsehindrad

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Tillståndet gäller i hela landet.

Ansök om parkeringstillstånd

Du kan ansöka om parkeringstillstånd antingen som förare eller passagerare. Som passagerare görs bedömningen utifrån om du är i behov av regelbunden hjälp av föraren utanför fordonet. Tillstånd beviljas i minst 6 månader och max 5 år, beroende på funktionshindrets varaktighet. För att funktionshindret ska anses varaktigt ska det beräknas bestå minst 6 månader.

Ansökan består av tre delar:

 • Läkarintyg från behandlande läkare
 • Ansökningsblankett via e-tjänst
 • Fotografi på den sökande.

Läkaren skickar vanligen läkarintyget direkt till kommunen. Har du fått läkarintyget i handen bör du själv skicka in det. Skicka även in din undertecknade ansökan med ett bifogat foto. Bilden på ditt tillstånd bör uppdateras var femte år. Gäller det en person under 18 år krävs en ny bild vid varje ansökningstillfälle och vi rekommenderar alla sökanden att alltid lämna in en ny bild.


Detta även gäller vid förlängning av tillstånd. Förlängning ansöks på samma sätt som första gången du ansökte.

Ansökan om parkeringstillstånd - E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, samt läkarintyg och de uppgifter och skäl du lämnar om dig själv i din ansökan. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga och fatta beslut gällande din ansökan om parkeringstillstånd.

Vi behöver dina uppgifter från dig och läkarintyg från din läkare. Om du inte lämnar uppgifterna och ger oss tillgång till läkarintyg så kan vi inte behandla din ansökan.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i Värmdö kommun.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med polis och parkeringsbolag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Mer om dina personuppgifter och rättigheter

Hur du överklagar ett beslut

Om du har fått avslag kan du överklaga ditt beslut. I ditt överklagande bör du beskriva hur du vill att beslutet ändras och styrka det med relevant underlag, exempelvis nytt läkarintyg eller liknande.

Hur du använder tillståndet

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån. Tillståndshavaren får inte låta någon annan använda parkeringstillståndet.

Tillståndets giltighetstid

Tillståndet är giltigt mellan 6 månader och 5 år från datum för utfärdande och detta framgår på kortets framsida.

Vad ger tillståndet rätt till?

Ett parkeringstillstånd ger dig rätt att:

 • parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
 • parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar.
 • parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas (finns ingen längsta tid angiven med tilläggstavla är parkering tillåten 24 timmar).
 • parkera under högst tre timmar på gågata. När du har parkerat ska parkeringstillståndet vara placerat så att en kontrollant som står framför bilen lätt kan se hela tillståndets framsida.

Tillståndet gäller inte följande:

 • privat mark (Värmdö bostäder, privata fastighetsägare etc.) eller garage, om inte ägaren tillåter det. I Värmdö kommun är ytterst liten andel av all mark kommunal. Ta därför reda på vem som är markägare innan du parkerar.
 • Där det är stoppförbud.
 • ändamålsplats till exempel lastplats, taxiplats eller vändplats.
 • gångfartsområde, annat än på markerade platser.
 • Där de allmänna trafikreglerna gör det förbjudet att stanna eller parkera, till exempel på huvudled eller vid en in- och utfart.
 • Parkeringstillståndet ger dig inte rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett bestämt ändamål eller för ett bestämt fordonsslag.

Att tänka på:

 • Om man med parkeringstillstånd för rörelsehindrade ställer sig på en privat parkeringsplats med avgift, ska avgift betalas.
 • Ditt parkeringstillstånd är personligt och får bara användas när du själv kör bil eller om du medföljer som passagerare och behöver hjälp av föraren för att förflytta dig utanför bilen. Tillstånd som missbrukas kan återkallas.
 • Parkering är inte alltid kostnadsfri på parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringsavgift är en kommunal angelägenhet, som kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om. Detta varierar från kommun till kommun så var uppmärksam när du ska parkera.

Informationen ovan är hämtad från Transportstyrelsens webbplats där alla regler gällande stannande och parkering finns att läsa.

Mer information på Transportstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om befrielse från trängselskatt

Om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att undanta en bil från skatteplikt. Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två bilar från skatteplikt.

Observera att undantaget från skatteplikt gäller så länge som parkeringstillståndet är giltigt.

Ansök på Skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.