Korttidsverksamhet

För dig som är barn, ungdom eller vuxen och har en funktionsnedsättning finns korttidsverksamhet. Det ger dig en möjlighet att få miljöombyte, aktivera dig och träffa kompisar. Det kan också vara ett sätt för dig som anhörig att få avlastning.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Vistelsen ska ge avlösning till vårdnadshavare samt erbjuda den funktionshindrade miljöombyte och stimulans i form av till exempel korttidshem, annan familj eller läger.

Korttidsvistelse kan ske i antingen korttidsfamilj eller på korttidsboende.

Mer om Värmdö korttidshem

Korttidstillsyn

Ungdomar över 12 år, som har omfattande funktionshinder kan beviljas tillsyn före och efter skolans slut och vid lov när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

För ungdomar med funktionsnedsättning och beslut om korttidstillsyn finns varje vecka en planerad verksamhet på några timmar i följd. Verksamheten är förlagd till fritidsgården Tomtebo. Aktiviteterna är stimulerande och utvecklande och utövas i gemenskap med andra ungdomar under trygga former.

Ungdomarna kan själva vara med och bestämma över innehållet i verksamheten, som anpassas efter deras förutsättningar och önskemål.