Avlösarservice i hemmet

Du som har ett omfattande behov av omvårdnad och vårdas av anhöriga i hemmet, kan ha rätt till avlösarservice. Stödet underlättar för dina anhöriga att göra något på egen hand eller tillsammans med andra familjemedlemmar.

För att få ta del av denna insats måste den som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Du kan ha rätt till avlösarservice regelbundet, vid enstaka tillfällen eller då det finns akut behov. Ansökan görs till biståndshandläggare. Avlösarservice kan beviljas med ett visst antal timmar per månad eller vid enstaka tillfälle och är avgiftsfri.