Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar över 12 år, som har omfattande funktionshinder kan beviljas tillsyn före och efter skolans slut och vid lov när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

En förlängd fritidsverksamhet

Korttidstillsynen är en förlängd fritidshemsverksamhet och ges före och efter skolan eller under skolloven.

Behovet av tillsyn och sysselsättning kan variera och innehållet formas efter dina behov.

Ansökan sker till biståndshandläggare. Korttidstillsynen är kostnadsfri men du betalar en avgift för mat.

För att få korttidstillsyn måste den som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Upplägg

För ungdomar med funktionsnedsättning och beslut om korttidstillsyn finns varje vecka en planerad verksamhet på några timmar i följd. Aktiviteterna är stimulerande och utvecklande och utövas i gemenskap med andra ungdomar under trygga former.

Ungdomarna kan själva vara med och bestämma över innehållet i verksamheten, som anpassas efter deras förutsättningar och önskemål.