Avlösarservice och korttidsvistelse

Avlösarservice i hemmet och korttidsvistelse utanför det egna hemmet ger anhöriga en möjlighet till avlastning.

För att få ta del av dessa insatser måste den som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Avlösarservice i hemmet

Du som har ett omfattande behov av omvårdnad och vårdas av anhöriga i hemmet, kan ha rätt till avlösarservice. Stödet underlättar för dina anhöriga att göra något på egen hand eller tillsammans med andra familjemedlemmar.

Du kan ha rätt till avlösarservice regelbundet, vid enstaka tillfällen eller då det finns akut behov. Ansökan görs till biståndshandläggare. Avlösarservice kan beviljas med ett visst antal timmar per månad eller vid enstaka tillfälle och är avgiftsfri.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Insatsen är ett alternativ till avlösarservice och kan ges i korttidshem, hos en familj eller i form av lägerverksamhet. Korttidsvistelse är en möjlighet för dig till miljöombyte och rekreation samtidigt som det är möjlighet till avlastning för dina anhöriga.

Ansökan görs till biståndshandläggare.