Tillgänglighetsredogörelse

Värmdö kommun står bakom och är ansvarig för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här nedan, i vår tillgänglighetsredogörelse, kan du läsa om hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsbrister och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängligt är varmdo.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar emellertid för att tillgängliggöra det innehåll som har kända brister och där vi inte åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning. Se berört avsnitt nedan om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.varmdo.se med en annan framställning än vad webbplatsen erbjuder idag kan du meddela oss. Vi har normalt en svarstid på en arbetsdag vid kontakt via e-post.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela så att vi får veta att problemet finns.

Om personuppgifter
Om du använder formuläret, tänk på att inte skicka några personliga uppgifter. Värmdö kommun sparar aldrig några uppgifter om dig utöver vad du själv ger samtycke till eller uppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag som kommun. Läs mer på varmdo.se/personuppgifter

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter eller begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, DIGGs webbplats. Länk till annan webbplats.

På DIGGs webbplats kan du läsa mer om lagstiftningen och dess tillämpning.

Om lagen till digital offentlig service, DIGGs webbplats. Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen www.varmdo.se är delvis förenlig med tillgänglighetskriterierna på nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats.. Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Brister i film- och videoinnehåll

 • Textning av kommunfullmäktiges webbsändningar saknas. 1.2.2 (A) och 1.2.4 (AA).
 • Uppladdade filmer brister i textning och syntolkning. 1.2.3 (A).

Vi arbetar med att under 2023 införa textning av kommunfullmäktiges webbsändningar. Vi arbetar löpande med att övrigt videoinnehåll som publiceras ska ha textning och eftersträvar att tillgängliggöra relevant innehållsbärande innehåll

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt synförmåga

 • Innehållsbärande bilder, diagram och illustrationer saknar alternativtext. 1.1.1 (A).
 • Delar av sidans innehåll saknar kod som korrekt beskriver delarnas roll. 1.3.1 (A).

Vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda redovisade brister, även om redaktionella handhavandefel inte kan uteslutas i det löpande arbetet. Genom systematiskt inventerings- och kontrollarbete eftersträvar vi att ha åtgärdat en betydande kvantitet av det innehåll som har redovisade brister den 18 oktober 2023.

Vissa dokument har följande brister:

 • Innehållsbärande bilder, diagram och illustrationer saknar alternativtext. 1.1.1 (A).
 • Information förmedlas genom bilder av text. 1.4.5 (AA).
 • Tabeller saknar korrekt kodning av kolumn- och radrubriker. 1.3.1 (A).
 • För ändamålet korrekta och meningsfulla läsordningar saknas. 1.3.2 (A).
 • Färggivning används som enda innehållsbärare element för att förklara ett innehåll. 1.4.1 (A).
 • Titel som beskriver dokumentets ämne och syfte saknas. 2.4.2 (A).

En del brister är mer vanligt förekommande än andra, såsom avsaknad av titel som beskriver ett dokuments ämne och syfte. Vi eftersträvar att presentera innehåll på webbsidor snarare än i dokumentformat, i den mån det är möjligt.

Oskäligt betungande anpassning

Värmdö kommun åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande dokument och områden:

 • Dokument publicerade innan den 23 mars 2022.
 • Dokument från externa parter i detaljplaneprocessen.
 • Syntolkning av kommunfullmäktiges webbsändningar.

Dokument som publicerats innan den 23 mars 2022 är skrivna i en tidigare gällande dokumentmall vars tillgänglighetssäkring inte kan garanteras. Vid efterfrågan avser vi emellertid framställa enskilda dokument i ett tillgänglighetsanpassat format, i den mån det är möjligt.

Hur vi testar webbplatsen

En oberoende extern granskning av webbplatsen har genomförts av specialist på tillgänglighetsområdet. Granskningen genomfördes mellan den 21 januari och 26 januari 2021.

Vi följer regelbundet upp hur webbplatsen efterlever tillgänglighetslagstiftningen genom kontrollfunktioner i den bakomliggande webbmiljön.

Senaste bedömningen genomfördes i februari 2023.