Brunn centrum

Nu pågår förberedande arbeten inför genomförande av detaljplan för nya hyresbostäder i Brunn centrum och utbyggnad av allmän plats.

Bild över planerad bostadsbebyggelse.


Bostäder och lokaler

Nordöst om cirkulationsplatsen i Brunn mellan bensinstationen och idrottsplatsen kommer byggherren VärmdöBostäder AB att uppföra sex stycken 4-våningshus med träpanel, samt ett lägre 1-våningshus invid torget. Huset närmast torget i norr kommer att ha lokaler för handel och service i bottenplanet. Det byggs även ett lägre hus intill torget i öster med endast lokaler för uthyrning. Totalt byggs 133 nya hyreslägenheter och cirka 500 kvadratmeter lokalyta. Inflyttning bedöms kunna ske till andra halvan av 2022.

Under höst/vinter 2020 kommer mark- och grundarbeten utföras. Därefter sker stommontage av husen. Detta arbete bedöms pågå under större delen av år 2021. Under våren 2022 utförs finplanering av kvartersmark. Arbetsområdet kommer att vara inhägnat.

Allmänna anläggningar, påverkan av byggnation

Flytt av återvinningscentral

Återvinningscentralen som fanns i Brunn har flyttat permanent till Ekobacken i slutet av juni 2020.

Stängning allmän parkering/infartsparkering

Den allmänna parkeringen/infartsparkeringen i Brunn C, bakom idrottsplatsens gamla föreningshus, kommer att stängas permanent från och med 17 augusti 2020. Parkerande hänvisas därefter till parkeringen vid Näsuddsvägen, Ingarö sportfält och infartsparkeringen vid Entreprenadvägen, vid Brunns skola. Läs mer: varmdo.se/parkeringbrunn

Tillfällig flytt av återvinningsstation

Återvinningsstationen med de mindre gröna behållarna kommer tillfälligt stängas under byggnationen av allmän plats. Besökare kommer när detta blir aktuellt att hänvisas till återvinningsstationen på Näsuddsvägen.

Allmänna anläggningar, utbyggnad

Kommunen ska parallellt med bostadsbyggnationen bygga ut allmän plats. Allmänna anläggningar som ska utföras är lokalgata, torg, ny gång- och cykelväg som ansluter till Baron Cederströms väg, anpassning av befintlig gång- och cykelväg till detaljplanen utmed väg 646, allmän parkeringsplats 19 p-platser, ny yta för återvinningsstation samt iordningsställande av park- och naturmark. Allmän plats i detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap.

Entreprenaden planeras påbörjas kring årsskiftet 2020/2021 och bedöms vara avslutad sommaren 2022.

Kontakta handläggare

Kontaktpersoner Värmdö kommun

Kontaktpersoner VärmdöBostäder AB

För ytterligare information

  • Besök VärmdöBostäder på varmdobo.se
  • Detaljplan D231 Brunn centrum fick laga kraft 2017-06-30.

Du hittar handlingar på webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster