Bostadsprojekt Brunn centrum

VärmdöBostäder AB har under våren 2021 påbörjat markarbeten inför genomförande av detaljplan för nya hyresbostäder i Brunn centrum.

Bild över planerad bostadsbebyggelse.

Detaljprojektering pågår för utbyggnad av allmän plats. Utbyggnad av allmän plats planeras att starta våren 2022. Projektet är i sin helhet försenat med anledning av saneringsarbeten.

Bostäder och lokaler

Nordöst om cirkulationsplatsen i Brunn mellan bensinstationen och idrottsplatsen uppför byggherren VärmdöBostäder AB 6 stycken 4-våningshus med träpanel, samt ett lägre 1 våningshus invid torget. Huset närmast torget i norr kommer att ha lokaler för handel och service i bottenplanet. Det byggs även ett lägre hus intill torget i öster med bara lokaler för uthyrning. Totalt tillskapas 132 nya hyreslägenheter och ca 500 kvadratmeter lokalyta. Inflyttning bedöms kunna ske till andra halvan av 2023.

Arbetsområdet är inhägnat.

Allmänna anläggningar, påverkan av byggnation

Flytt av återvinningscentral

Återvinningscentralen som fanns i Brunn har flyttat till Ekobacken.

Allmän parkering/infartsparkering

Den tidigare allmänna parkeringen/infartsparkeringen i Brunn C, bakom idrottsplatsens gamla föreningshus, har stängts. Parkerande hänvisas till parkeringen vid Näsuddsvägen.

Tillfällig flytt av återvinningsstation

Återvinningsstationen med de mindre gröna behållarna kommer tillfälligt stängas under byggnationen av allmän plats. Besökare kommer när detta blir aktuellt att hänvisas till återvinningsstationen på Näsuddsvägen.

Allmänna anläggningar, utbyggnad

Kommunen ska parallellt med bostadsbyggnationen bygga ut allmän plats. Allmänna anläggningar som ska utföras är lokalgata, torg, ny gång- och cykelväg som ansluter till Baron Cederströms väg, anpassning av befintlig gång- och cykelväg till detaljplanen utmed väg 646, allmän parkeringsplats 19 p-platser, ny yta för återvinningsstation samt iordningsställande av park- och naturmark. Allmän plats i detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap.

Entreprenaden planeras påbörjas våren 2022 och bedöms vara avslutad hösten 2023.

Kontakta handläggare

Kontaktpersoner Värmdö kommun

Kontaktpersoner VärmdöBostäder AB

För ytterligare information

Du hittar handlingar på webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.