Ösby sjöpark, Ösby 1:79 m.fl.

Ösby sjöpark är färdigställt och inflyttat.

Ösby sjöpark, designskiss


Om projektet

Längst in på Skogsbovägen nära Ösbyträsk har Hökerum Bygg AB uppfört fyra flervåningshus med 73 nya bostäder. Bostäderna färdigställdes sommaren 2020.

Kommunen har parallellt med bostadsbyggnationen byggt ut allmän plats, lagt nya VA-ledningar samt renoverat befintlig dagvattenledning. Skogsbovägen har förlängts och en ny vändplan har tillkommit. Nya gång- och cykelvägar med belysning utmed västra sidan av Skogsbovägen med anslutning till befintliga gång- och cykelstråk mot Gustavsbergs centrum har även tillkommit. I anslutning till gång- och cykelvägen mot Gustavsbergsbadet utmed Ösbyträsk har en park med utegym byggts. Entrén mot Ösby naturreservat har tydliggjorts med informationsskylt.


Ösby Sjöpark

 

Ösby sjöpark

 

Ösby sjöpark