Charlottendals förskola

Verksamheten på Charlottendals förskola intill Charlottendalsvägen kommer att starta vid årsskiftet 2020/2021. En förskola i två plan om 800 kvm med plats för 160 barn.

Information om förskolan

På grund av de många nybyggnationerna i Gustavsbergsområdet har behovet av förskoleplatser ökat. Utbildningsnämnden har därmed beställt en nybyggnation av förskola på fastigheten Gustavsberg 1:187 i Charlottendal av tekniska nämnden. Förskolan uppförs i två plan om 800 kvm vardera, här kommer 160 barn delas in i tolv hemvisten med vardera 12–15.

Förskolan har en miljömedveten inriktning som speglas i så väl placering som materialval och energieffektivisering. Projektet bedrivs i samverkan med Värmdö kommuns strategiska partner Arcona.

Se flera bilder här

Frågor och svar

När startade arbetet?

Under januari 2019.

Hur länge ska projektet pågå?

Förskolan ska vara klar för verksamheten att öppna hösten 2020.

Vad beräknas hela projektet kosta?

Total budget för projektet är 70 miljoner kr.

Hur kommer trafiksituationen lösas under projektet?

Projektet innebär att det kommer gå en del byggtrafik längs Charlottendalsvägen vilket kommer medföra en del buller, men vi bedömer inte att trafiken kommer påverkas i någon större omfattning.

Hur kommer trafiksituationen lösas när förskolan öppnas?

Det är under utredning, vi tittar på en trafiklösning som ska vara så säker för barnen som möjligt och samtidigt minimerar trafiken i bostadsområdet.

Hur stor kvadratmeteryta är beräknat per barn?

Vi följer skolverkets riktmärke med minst 10kvm/barn invändigt samt 30kvm friyta/barn utomhus.

När kan man söka förskoleplats på den nya förskolan?

Charlottendals förskola är sökbar från februari 2019.

Hur kommer grönområdena i området hanteras?

Förskolans utemiljö består av två gårdar, en gård som är anpassad för de mindre barnen samt en gård som är mer utmanande för de större barnen. Den mer utmanande gården har mer orörd skogsmark. Förskolan ligger också i nära anslutning till skog och natur.

Hur ser planeringen ut för den kommande skolan och den nya idrottshallen?

F-9 skolan byggs av Turako, den beräknas stå färdig till höstterminen 2021. Idrottshallen planeras stå klar samtidigt som skolan.

Frågor?

Om du har frågor om Charlottendals förskola så är du välkommen att kontakta fastighetsavdelningen via telefon 08-570 470 00. Du kan också ställa dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se eller kontakta oss via varmdo.kommun@varmdo.se