Större vattensalamander i Charlottendal

När Värmdö kommun påbörjade byggnation av skolor och idrottshall i Gustavsberg, upptäcktes vattensalamandrar i den lilla våtmark som fanns på den mark som skulle bebyggas. Därför anlades två nya dammar som vattensalamandrarna sedan flyttades till.

I samband med att större vattensalamander upptäcktes har kommunen genomfört inventeringar och analyser om hur den befintliga populationen på skoltomten inte ska ta skada av den byggnation som föreslås. Kommunen har samrått ärendet med länsstyrelsen eftersom större vattensalamander är en skyddad art enligt artskyddsförordningen. Länsstyrelsen beslutade därefter att kommunen ska genomföra skyddsåtgärder för att kunna lägga igen befintliga våtmarker.

Vattensalamandern

Vattensalamandrar, eller vattenödlor som de kallades förr, är groddjur även om de har samma grundform som ödlor. Den större vattensalamandern (Triturus cristatus) är en av två arter av vattensalamandrar som finns i Sverige och Värmdö. Den andra arten heter mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris). Denna blir bara kring 9 cm medans större vattensalamander kan bli upp till 18 cm lång. Den större vattensalamandern har mörk och knottrig hud medans den mindre har bege till mörkbrun och slät hud.

Vattensalamandrar lever både på land och i vatten. Därför är den beroende av mosaikartade landskap med en blandning av dammar och andra typer av lämpliga småvatten, öppna marker och löv- eller blandskog. De lever framför allt i kulturlandskapets miljöer, men kan även finnas i barrblandskogsområden, framförallt i norra delen av utbredningsområdet. Den finns även i skärgården där den kan leka i hällkar på små öar långt ut i ytterskärgården.

Under senare delen av sommaren samt höst och vinter lever salamandrarna på land i fuktiga miljöer med gott om gömställen. Gärna i löv eller lövdominerad blandskog. Den är mest aktiv under natten och speciellt i fuktig väderlek efter regn. Under dagen söker den skydd i gömställen under murkna trädstammar och stubbar, i smågnagargångar eller under stenar i blockterräng. Det är även denna typ av gömställen den använde under vintern då den går i dvala. De söker sig djupare ner under marken för att hitta frostfria platser.

Vattensalamandrar jagar olika småkryp så som maskar, sniglar, insekter och gråsuggor m.m. De är generalist och äter det mesta som den kan fånga och svälja helt.

På våren då den vaknar ur dvalan beger sig vuxna djur till vattnet för att para sig. Då utvecklar hanen en vacker lekdräkt med klara kontrastrika färger och en flikig kam längst ryggen och svansen. Den större vattensalamandern har ett beteende som liknar orrens, flera hanar samlas och utmanar varandra med dansuppvisning för att etablera rangordning. När honan är redo att para sig följer hon efter hanen som släpper ett spermiepaket på bottnen som honan plockar upp.

Honan lägger 100-300 ägg. Dessa befruktas inne i honans kropp och då hon lägger dem sedan ett och ett invikta i blad på undervattensväxter. Efter ca 4 månader har larverna genomgått en omvandling till vuxna individer och kryper upp på land. Ungdjuren tillbringar ca 2 – 4 år på land innan de blir könsmogna och återvänder till lekvattnet för att fortplanta sig.

Lekvatten är oftast solbelysta dammar eller kärr som ligger i betesmark eller annan öppen mark. De kan också leka i vattenfyllda grus- och sandtag, kalkbrott och skogskärr. På grund av larvernas långa utvecklingstid får vattnet inte vara så grunt att det torkar ut under sommaren. Vattnet får heller inte innehålla fisk eller kräftor då dessa gärna äter ägg och yngel.

Hot mot den större vattensalamandern

Arten hotas framför allt av habitatförstöring av lekvatten och landmiljöer. I och med att dess livsmiljöer i hög utsträckning försvunnit och fragmenterats genom omvandling av kulturlandskapet och urbanisering med mera har den minskat mycket i Sverige.

Större vattensalamander klassas enligt rödlistan 2015 som livskraftig (LC), vilket innebär att den inte är rödlistad. Arten har tidigare varit rödlistad som nära hotad (NT, rödlistan 2000). Anledningen till att arten inte är rödlistad enligt 2015 års rödlista trots att populationen bedöms ha en negativ utveckling beror dels på att antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning samt för att utbredningsområdet och förekomstarean överskrider gränsvärdena för rödlistning.

För att klara sig långsiktigt behöver den flera lämpliga lekvatten som ligger inom ett område med bra landmiljöer så att den kan sprida sig mellan dessa vatten.

Skydd av större vattensalamandern

Samtliga svenska groddjursarter är fridlysta. Större vattensalamander har även ett starkt skydd då den omfattas av 4 § artskyddsförordningen. Detta innebär att den inte får fångas, dödas eller störas. Djurens fortplantningsområden eller viloplatser får inte skadas eller förstöras. Den större vattensalamandern finns dessutom upptagen i art och habitatdirektivets bilaga 2 vilket gör att den har en väldig stark skyddsstatus. Dispenser söks hos Länsstyrelsen.

Större vattensalamander i Charlottendal

I området kring Charlottendal finns den större vattensalamandern på 5 platser som ligger så pass nära varandra att salamandrarna kan ta sig mellan dessa. Detta är det som kallas den lokala populationen. Då ett av dessa ligger på den plats där skola, förskola och idrottshall håller på att byggas har kommunen i samråd med Länsstyrelsen beslutat att anlägga två stycken nya småvatten som lämpar sig för arten.

Djuren samlas in med hinkar och flyttas med stor försiktighet. Stor omsorg har lagts vid att se till att dammarna ska vara lämpliga för arten. Även landmiljöerna ordnas så att vattensalamandrarna ska kunna hitta gömställen och övervintringsplatser.

Då dessa djur har en stark drift att återvända till sina ursprungliga hemområden har man hägnat in de nya dammarna med ett lågt stängsel som även innefattar en landmiljöer med övervintringsplatser och födosöksområden. Dessa kommer tas bort under hösten då vattensalamandrarna vant sig vid sina nya hem. Staketen är alltså ämnade att hålla vattensalamandrarna inne och inte att hålla människor ute.

Alla nödvändiga tillstånd för att genomföra denna flytt finns från Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Tillbaka till projektet i Västra Charlottendal

Hur går det för vattensalamandrarna i deras nya dammar?

Flytten till de nya dammarna genomfördes förra året, 2020. Vattensalamandrarna har övervintrat under marken i de övervintringsplatser som byggdes intill dammarna. Men nu har de vaknat och är i full färd med parning och äggläggning i dammarna. Bäst chanser att se salamandrarna har du på kvällen med hjälp av en stark lampa. Kanske kan du få se hanarna med sin kam uppvakta honorna med sin dans, eller en hona i färd med att lägga ägg som de viker in i blad under vattnet.

För att veta hur väl vattensalamandrarna klarar sig vid de nya dammarna genomförs nu en undersökning. Fällor används för att fånga salamandrar vid åtta tillfällen och utifrån detta kommer populationsstorleken kunna beräknas. Undersökningen görs alltså för att säkerställa att vattensalamandrarna mår bra i sina nya hemmiljöer och utvärdera hur väl åtgärderna har fungerat.

Fällorna ligger i vattnet under natten var tredje dygn och vittjas följande morgon. Vänligen vidrör inte fällorna. Inventeringen utförs på uppdrag av kommunen av Calluna AB.

Vid frågor kontakta Filippa Hedenberg, mobil: 070 836 92 50