Frågor och svar

Här hittar du frågor med tillhörande svar. Har du en egen fråga? Vänligen kontakta oss så lägger vi upp frågan med tillhörande svar här.

Vi har förståelse för att det kan vara en besvärande situation. Vårt mål är att göra så mycket vi kan för att underlätta processerna som evakueringen kommer att medföra.

Beslutsprocessen

Vilket beslut är det som gäller av de olika alternativen från dialogerna kring Farstavikens skola/Ekedal

Vad gäller beslutsgången så har förvaltningen lagt ett förslag där man utgått ifrån fyra alternativ som varit aktuella. Som en del i det underlaget genomfördes även en enkät och en medborgardialog. Det beslut som togs av kommunstyrelsen 2017-10-11 innebär att de gamla byggnaderna på Ekedalstomten, förutom rektorsvillan, renoveras på ett yteffektivt sätt som främjar en god lär- och undervisningsmiljö. Utformningen av de renoverade lokalerna sker i samråd med pedagogerna. För ändamålet används redan avsatta investeringsmedel till max 200 mnkr. 

Varför gjordes inte en noggrannare och tydligare undersökning av konsekvenserna innan man tog beslut?

En orsak är att för ca 1 år sedan var det oklart vilket alternativ som skulle genomföras. Arbetet fokuserades då till att ta fram material till de olika alternativen som efterfrågades (inför medborgardialoger och informationsinsatser etc).

När beslutet sedan kom startades arbetet på nytt och i samråd med främst verksamheten och även erfarenheter från projekt Kvarnberget så togs beslutet om evakuering. En evakuering är också ett villkor från verksamheten.

Varför behöver skolan renoveras?

En statusinventering av byggnaderna, som genomfördes våren 2016, visar på ett antal brister som måste åtgärdas. Generellt finns ett stort renoveringsbehov i samtliga byggnader.

Finns det ingen alternativ placering av paviljongskola? Exempelvis mot väg 222?

Vi har framförallt tittat på placering av en ”paviljongskola” i närområdet och då sett att det finns flera samordningsvinster (nyttjande av idrottssal, slöjd mm) med att placera denna intill Lugnet/Munkmora.

Är det byggentreprenören Arcona som beslutar om byggprocessen?

Värmdö kommun beslutar i ett byggprojekt. I varje projekt finns styrgrupper som besluter om inriktning, tider, ekonomi etc. I dessa grupper ingår inte Arcona. Men det finns ett nära samarbete mellan Arcona och Värmdö kommun för att hitta bästa möjliga lösningar inom projektets ramar.

Evakuering

Vem har tagit beslutet om evakueringen och när gjordes det?

Beslut om evakuering har fattats i styrgruppen för projektet i samverkan mellan fastighetsenheten, verksamheten och byggentreprenören.

Varför behöver skolan evakueras?

För att skapa en trygg och säker miljö för elever och medarbetare under ombyggnationen/renoveringen.

I NVP står det att utbildningsnämnden beslutat om en etappvis renovering — utan evakuering. Går ni mot det politiska beslutet?

Det finns inget politiskt beslut på hur själva evakueringen ska gå till. Vi har noga vägt för-och nackdelar med olika lösningar. Prioriteringen för oss har hela tiden handlat om en säker och bra lärmiljö och arbetsmiljö.

Hur många barn berörs?

Cirka 280 barn berörs av evakueringen till Lugnet/Munkmora och 150 barn kommer att flyttas till Kvarnberget.

Finns det verkligen ingen annan placering till exempel skoltomten i Charlottendal?

Pågående projekt på skoltomten gällande byggnation av förskola och längre fram en skola gör att tomten inte är tillgänglig. Dessutom finns det stora samordningsvinster i Lugnet/Munkmora, bland annat genom den befintliga sporthallen. Upptagningsområdet bedöms också stämma bättre än andra alternativ.

Tidplan

När startar arbetet på Ekedal?

Efter att vårterminen avslutats runt vecka 27, kommer arbetet med att etablera arbetsplats och en del markarbeten att påbörjas. Arbetet med att förflytta de moduler som idag står på Ekedal och Kvarnberget till Lugnet/Munkmora har påbörjats. Skolans ordinarie verksamhet kommer inte att beröras.

Hur länge ska projektet pågå?

Vi startar sommaren 2018 och beräknar vara klara senast sommaren 2020. Målet är att skolverksamheten ska starta på Ekedal igen hösten 2020.

Hur berörs skolverksamheten för befintliga barn på Munkmoraskolan?

De kommer beröras av att området får fler skolbarn, och att de kommer att nyttja samma faciliteter i form av idrottshall, slöjdsalar och utomhusområde. Schemat kommer inte att påverkas av flytten.

Ekonomi

Ingår trafiklösning och evakueringskostnader i projektets budget?

Evakueringskostnader och trafiklösning för evakuering vid Lugnet/Munkmora ingår.

Kommer det att bli dyrare och ta mer tid än planerat med en evakuering?

Det kommer bli samma kostnad för en evakuering som för en etapprenovering. Evakueringen i sig blir dyrare men det gör att byggtiden kan förkortas vilket i sig blir billigare. Därför beräknas de totala kostnaderna bli de samma.

Vad beräknas hela projektet kosta?

Projektets maxbudget är 200 miljoner kronor.

Logistik

Finns det någon busstransport planerad till Lugnet/Munkmora?

Kommer det finna någon/några centrala samlingsplatser inför busstransport?

Hur ska barnen ta sig till Lugnet/Munkmora – kommer det att gå skolbuss från Gustavsberg?

Vi förstår att det innebär nya resvägar för både barn och vuxna. Det kommer erbjudas skoltransport från hamnen, Odelbergsvägen med samling kl. 07:30 för transport till Lugnet/Munkmora. Ytterligare information fås från skolan.

Det är cirka 1,6 km med bil från Gustavsbergs centrum, det tar 3 minuter med buss från centrum, man kan cykla eller gå (knappt 1 km) från centrum.

Hur kommer trafiksituation bli när antalet barn växer?

Det ökade antalet elever kommer innebära att trafiksituationen blir mer ansträngd i området. För att avlasta Björnskogsvägen öppnas Renvägen tillfälligt upp som ett alternativ för genomfartstrafik för de boende. Vi kommer utöka antalet parkeringsplatser vid Lugnet/Munkmora med cirka 25 st samt fler avlämningsplaster på Meitens väg. Det kommer även finnas fler avlämningszoner. Skolorna kommer ha kommer ha olika tid för skolstart. Ekedalsskolan startar kl. 07:50 och Munkmoraskolan kl. 08:10.

Hur påverkar trafiksituation vid ombyggnationen av Gustavsbergs centrum?

Ombyggnation av Gustavsbergs centrum är aktuellt först år 2021, renovering av Ekedal ska vara klart under andra kvartalet år 2020.

Lokaler/miljö

Kommer inte en evakuering att medföra stor påverkan på Munkmoraområdet, grönområden och trångt på fotbollsplanen?

Vi har bedömt att området har en överkapacitet inom Lugnets/Munkmoras grönområden. Skolan planerar att schemalägga raster olika mellan Munkmoraskolan och Ekedalsskolan.

Utemiljön vid paviljongerna/i skolområdet kommer att utökas med klätterställningar.

För att ge bättre förutsättningar för elever, boende och föreningsliv i Munkmora/Lugnet kommer grusplanen i Munkmora att bli en konstgräsplan. Den kommer vara klar till höstens skolstart. Konstgräsplanen kommer vara granulatfri med hänsyn till miljö och hållbarhet.

Hur stor blir kvadratmeterytan per barn? Kommer det bli trångt i paviljongerna?

Så som paviljongerna är planerade blir den sammanlagda lokalarean 2 438 m2. Så för de 280 barn som berörs blir det 8,7 m2/barn i paviljongerna, sen tillkommer yta i slöjdsalar och idrottshall.

Kommer det finnas lektionssalar till alla ämnen?

Ja, samt att idrottsundervisningen kommer att kunna nyttja Munkmoraskolans idrottshall.

Vad händer när bygget är klart. Flyttar årskurs 4 och 5 tillbaka till Ekedal då?

Det är en fråga som rektor beslutar om. Det beror på hur många elever som behöver skolplats och i vilka årskurser det finns ett söktryck.

Har Kvarnberget kapacitet för det ökade antalet elever?

Skolan byggs för ett ökat antal elever än den befintliga kapaciteten.

Är Kvarnberget anpassat för yngre elever? Skolgård, lekmöjligheter med mera

Vi ser över skolgården och planerar för att den ska passa även för yngre elever. Även i Munkmora under evakueringen ses skolgårds- och lekmöjligheter över. Det kommer bland annat att finnas ytterligare lekmöjligheter vid paviljongerna under evakueringen.

Är paviljongerna uppbokade?

Ja, paviljongerna flyttas från Farstavikens skola/Kvarnberget och Farstavikens skola/Ekedal till Lugnet/Munkmora.

Hur stor är Munkmoraskolan? Hur många elever?

162 elever, F-3. I Minimunkis förskola finns 62 barn.

Mottagningskök, vad innebär det? Blir det sämre kvalitet på maten?

Mottagningskök innebär att mat transporteras och tas emot färdiglagad. Maten transporteras varm och då transportsträckan inte är så lång behöver inte kvaliteten försämras.

Övrigt

Hur blir det med Kulturskolans aktiviteter under renoveringen?

Kulturskolan har fått utökade budgetmedel för att på en 2–4 års period kunna hyra temporära lokaler i Gustavsbergs centrum. Tidsperioden 2–4 år innefattar också tiden fram till att nya kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken planeras stå färdigt.

Vem ska vi ställa våra frågor till?

Ni är välkomna att kontakta oss på varmdo.kommun@varmdo.se så ser vi till att rätt fråga hamnar hos rätt person.

Dokument