Utredningar och förslag

Här hittar du mer information om den fördjupade utredningar som gjorts samt de olika förslagen som diskuterats under processens gång.

Fördjupad utredning kring Ekedalsskolan

Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för ett utökat utredningsuppdrag gällande Farstavikens skola/Ekedal. En återrapportering av utredningsuppdraget kommer att gjordes vid kommunstyrelsens möte i oktober 2017.

Läs mer den fördjupade utredningen

Grundlig fukt- och miljöinventering

Under 2016 genomfördes olika byggnadstekniska inventeringar som har visat att byggnaderna och dess installationer uppnått och ibland även passerat sin tekniska livslängd. En fukt- och miljöinventering av byggnaderna har genomförts av fackmässigt sakkunniga. Inventeringen är gjord för att utreda eventuella fukt- och miljöskador som byggnaderna kan ha. Tak, ytterväggar, fasader, fönster, bjälklag och husgrunder har undersökts.

I inventeringen framkom också att fönster måste bytas ut eller renoveras, husgrunder har fuktproblem och skadedjur har påträffats. Byggnaderna innehåller även en låg grad av vissa miljögifter.

Dagens krav på gårdagens byggnader

Skolan har långtgående traditioner och vissa byggnader är från tidigt som på 1800-talet. Utifrån byggnadernas ålder så är de brister som finns vad man kallar tidstypiska. Samma tekniska egenskapskrav som tidigare gällde vid nybyggnad gäller nu även vid ändring av byggnad.

Den djuplodande inventering av byggnaderna och anpassningen till dagens krav på miljö- och energianpassade lösningar visar på att det krävs en högre investeringskostnad än vad som tidigare varit känt, och ligger i nivå med kostnaderna för en nybyggnation. Eftersom kostnaderna ökat så markant har förvaltningen fått i uppdrag att se över andra alternativa lösningar.

Kontinuerligt förbättringsarbete

Kontinuerliga luftkvalitémätningar sker fortfarande i samtliga byggnader och idag finns inga indikationer på att bristerna är hälsovådliga. En utökad inventering av byggnadernas status har skett och en åtgärdsplan är för närvarande under framtagande. Den utökade inventeringen har visat på vissa byggnadstekniska brister som nu kommer att åtgärdas.


Frågor och mer information

Om du har frågor om Ekedalsskolan så är du välkommen att kontakta fastighetsavdelningen på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se

Nedan finner du mer information.

Dokument