Fördjupad utredning

Kommunen har utrett fyra alternativa lösningar för framtidens Farstavikens skola/Ekedal. Medborgarna har fått tycka till om de fyra alternativen i en enkätundersökning samt på en medborgardialog.

Medborgardialog 7 sep

Den 7 september hölls en medborgardialog om de fyra förslag som finns framtagna för framtidens Farstavikens skola/Ekedal.

På dialogen informerade kommunen om de fyra förslagen och presenterar trafik- och evakueringslösningar. Medborgarna fick möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

En sammanställning av dialogen kommer redovisas för kommunstyrelsen i oktober. Sammanställningen publiceras även här på webben. 

Om enkätundersökningen

I augusti 2017 utförde undersökningsföretaget Markör en telefonenkät på uppdrag av Värmdö kommun. Syftet var att låta medborgare tycka till om framtidens Farstavikens skola/Ekedal och de fyra alternativ som finns framtagna.

Urvalsgruppen bestod av 1500 personer. En tredjedel bestod av nuvarande vårdnadshavare, en tredjedel bor i upptagningsområdet och övriga är intressenter i närområdet Gustavsberg.

Resultatet från enkätundersökningen kan du ladda ner här , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

De fyra alternativen

Skolans olika byggnader

År 1884 uppfördes den första skolan på Ekedal, den så kallade Röda villan. Under åren växte skolan med nya byggnader och visar idag upp ett antal årsringar från olika tidsperioder; den Gröna villan från 1903, den gula villan från 1915 och den bruna rektorsvillan från 1920. På 60-talet kompletterades de historiska trävillorna med den vita villan (1962), den bruna längan (1965) och slutligen gymnastik- och matsalen (1968).

Samtliga byggnader på skolområdet illustrerade

Samtliga byggnader som idag finns på skolområdet


Här nedan kan du ta del av en kortfattad beskrivning av de fyra alternativen, och genom att klicka på länken under respektive alternativ kan du läsa mer. 

Alternativ 1

Innebär en upprustning och renovering av skolans befintliga byggnader. Efter renoveringen kommer skolans kapacitet vara densamma som idag, vilket är cirka 420 elever. Evakuering under ombyggnation sker i etapper till paviljonger i anslutning till skolan.

Läs mer om alternativ 1

Alternativ 2

Bevarar de historiska trävillorna, medan de byggnader som är från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola som sammanlänkas med två av de äldre trävillorna. Skolan utökas till cirka 600 elever. Eleverna evakueras till de närliggande skolorna Farstavikens skola/Kvarnberget och Munkmora under renoveringstiden.

Läs mer om alternativ 2

Alternativ 3

Skolverksamheten flyttas till en ny byggnad. Denna byggnad ersätter husen från 60-talet som rivs. Trähusen från sekelskiftet bevaras men får ett annat verksamhetsområde. Skolan utökas till cirka 600 elever. Eleverna evakueras till de närliggande skolorna Farstavikens skola/Kvarnberget och Munkmora under renoveringstiden.

Läs mer om alternativ 3

Alternativ 4

En flytt av Farstavikens skola/Ekedal till den så kallade skoltomten i Charlottendal. Här byggs en ny F-6 skola med plats för cirka 600 elever. I det här fallet behövs ingen evakuering utan eleverna stannar kvar på Ekedal tills den nya skolan är färdigställd.

Läs mer om alternativ 4

Trafikmiljö

Trafikmiljön för de fyra framtagna alternativen bedöms på en övergripande nivå i en utredning kommunen tagit fram. Utredningen inkluderar, förutom trafikmiljön vid nuvarande skola, en placering av en ny skola i Charlottendal samt en evakuering till Munkmoraskolan.

Utredningen samt en skiss för en möjlig trafiklösning vid Ekedal hittar du under Dokument längre ner på sidan.


Frågor och mer information

Om du har frågor om framtidens Ekedalsskola så är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se

Nedan finner du mer information.

Dokument