Alternativ 1

Alternativ 1 innebär en upprustning och renovering av skolans befintliga byggnader. Efter renoveringen kommer skolans kapacitet vara densamma som idag, vilket är cirka 420 elever. Evakuering under ombyggnation sker i etapper till paviljonger i anslutning till skolan.

Alternativ 1 innebär en upprustning och renovering av skolans olika byggnader (exklusive den bruna rektorsvillan). Skolan får samma elevantal som idag, cirka 420 elever i åk F-5, fördelade på sex hus. Framtida yta uppgår till 7 328 kvm BTA vilket innebär ca 17,5 kvm/elev.

Återställs till ursprung

Byggnadernas fasader, tak och fönster renoveras och återställs där det är möjligt till ursprungligt utseende. Alla byggnader förses med nya fläktrum och nya värmesystem. Tillgängligheten förbättras med till exempel hissar till de övre våningsplanen och brandskydd och utrymningsvägar ses över.

Vissa smärre utbyggnader görs för att kunna utöka antalet klass- och grupprum (markerat i lila nedan). Lärarna får fler arbetsrum och antalet kapprum och toaletter ökas. Den nuvarande gymnastiksalen behålls, liksom tillagningsköket, men matsalen byggs ut, vilket ger möjlighet till en intern förbindelse med den bruna längan. Rektorsvillan nyttjas inte för skolverksamhet.

Kostnad och tid

Renoveringskostnaden per kvm uppgår till ca 24 tkr och kostnad per elev uppgår till cirka 418 tkr. Produktionstiden uppskattas till två år.

Kostnaden för renoveringen av skolans byggnader (exklusive rektorsvillan) uppskattas till cirka 176 mnkr.

Sektion genom bruna längan och dess tillbyggnad

Sektion genom bruna längan och dess tillbyggnad


Övriga alternativ

Här nedan kan du ta del av en kortfattad beskrivning av de fyra alternativen, och genom att klicka på länken under respektive alternativ kan du läsa mer. 

Alternativ 2

Bevarar de historiska trävillorna, medan de byggnader som är från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola som sammanlänkas med två av de äldre trävillorna. Skolan utökas till cirka 600 elever. Eleverna evakueras till de närliggande skolorna Farstavikensskola/Kvarnberget och Munkmora under renoveringstiden.

Läs mer om alternativ 2

Alternativ 3

Skolverksamheten flyttas till en ny byggnad. Denna byggnad ersätter husen från 60-talet som rivs. Trähusen från sekelskiftet bevaras men får ett annat verksamhetsområde. Skolan utökas till cirka 600 elever. Eleverna evakueras till de närliggande skolorna Farstavikensskola/ Kvarnberget och Munkmora under renoveringstiden.

Läs mer om alternativ 3

Alternativ 4

En flytt av Farstavikensskola/Ekedal till den så kallade skoltomten i Charlottendal. Här byggs en ny F-6 skola med plats för cirka 600 elever. I det här fallet behövs ingen evakuering utan eleverna stannar kvar på Ekedal tills den nya skolan är färdig.

Läs mer om alternativ 4


Frågor och mer information

Om du har frågor om Ekedalsskolan så är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se

Nedan finner du mer information.

Dokument