Alternativ 2

Alternativ 2 bevarar de historiska trävillorna, medan de byggnader som är från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola som sammanlänkas med två av de äldre trävillorna. Skolan utökas till cirka 600 elever.

I alternativ 2 bevaras de historiska trävillorna, medan byggnaderna från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola. Skolan byggs som en sammanhållen skola för åk F-5 med cirka 600 elever, fördelade på tre huskroppar. Framtida yta uppgår till 9 170 kvm BTA varav 1 000 kvm avser gula villan, 920 kvm gröna villan och 7 250 kvm nybyggnation. Yta per elev uppgår i alternativ 2 till cirka 15 kvm.

Ny byggnad binder ihop

En ny byggnad i två plan plus ett souterrängplan byggs där den bruna längan samt idrotts/matsalsbyggnaden ligger idag. Den nya byggnaden förbinds med den gula villan i norr och den gröna i söder vilket medför att all skolverksamhet kan bedrivas under samma tak. Den gula och den gröna villan renoveras som i alternativ 1. En ny större idrottshall, som ersätter dagens gymnastiksal, med nya omklädningsrum, ingår i den nya skolbyggnaden. Skolgården öppnas upp och får kontakt med skogsdungen i väster. Den röda villan och rektorsvillan finns kvar men ingår inte i skolverksamheten. 

Kostnad och tid

Kostnaden för nybyggnation samt renovering av gröna och gula villan uppskattas till cirka 253 mnkr. Ny bollplan på skolgården ingår men renovering av skolgården i övrigt ingår inte. Kostnad per kvm uppgår till cirka 27,5 tkr och kostnad per elev uppgår till cirka 421 tkr. Produktionstiden uppskattas till två år.

Exkluderat från renovering

Röda villan ingår inte i skolverksamheten. Kostnaden för en renovering av röda villan för skolverksamhet uppskattas till cirka 18 mnkr. Kulturskolan har lämnat önskemål om att förhyra huset i framtiden. Röda villan kan byggas om till bostadsändamål och skulle då rymma ca 7 stycken lägenheter. En ombyggnation uppskattas kosta cirka 42 mnkr.

Rektorsvillan ingår inte ovan angivet underlag och kostnadsunderlag saknas i nuläget. Byggnaden lämpar sig inte, med anledning av sin placering på fastigheten, för bostadsändamål.


Illustration av sektion genom nya skolan

Illustration av sektion genom nya skolan


Övriga alternativ

Här nedan kan du ta del av en kortfattad beskrivning av de fyra alternativen, och genom att klicka på länken under respektive alternativ kan du läsa mer. 

Alternativ 1

Innebär en upprustning och renovering av skolans befintliga byggnader. Efter renoveringen kommer skolans kapacitet vara densamma som idag, vilket är cirka 420 elever. Evakuering under ombyggnation sker i etapper till paviljonger i anslutning till skolan.

Läs mer om alternativ 1

Alternativ 3

Skolverksamheten flyttas till en ny byggnad. Denna byggnad ersätter husen från 60-talet som rivs. Trähusen från sekelskiftet bevaras men får ett annat verksamhetsområde. Skolan utökas till cirka 600 elever. Eleverna evakueras till de närliggande skolorna Farstavikensskola/ Kvarnberget och Munkmora under renoveringstiden.

Läs mer om alternativ 3

Alternativ 4

En flytt av Farstavikensskola/Ekedal till den så kallade skoltomten i Charlottendal. Här byggs en ny F-6 skola med plats för cirka 600 elever. I det här fallet behövs ingen evakuering utan eleverna stannar kvar på Ekedal tills den nya skolan är färdig.

Läs mer om alternativ 4


Frågor och mer information

Om du har frågor om Ekedalsskolan så är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se

Nedan finner du mer information.

Dokument