Alternativ 3

Alternativ 3 bevarar de historiska trävillorna, medan de byggnader som är från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola som sammanlänkas med två av de äldre trävillorna. Skolan utökas till cirka 600 elever.

I alternativ 3 byggs skolan som en sammanhållen skola för åk F-5 med cirka 600 elever, fördelade på en huskropp. Framtida yta uppgår till 8 450 kvm BTA nybyggnation. Yta per elev uppgår i alternativ 3 till cirka 14 kvm.

Trähusen bevaras från sekelskiftet, men får en annan användning än dagens skolverksamhet. Husen från 60-talet rivs.

Ny skolbyggnad och större skolgård

En ny skolbyggnad, som inrymmer all verksamhet inklusive idrott och matsal, byggs på platsen för bruna längan och gymnastiksalen. Skolan blir mer kompakt och inte fullt så utsträckt som i alternativ 2 men blir i gengäld något högre då den del som vetter mot skogen i nordväst får ytterligare ett våningsplan. På samma sätt som i alternativ 2 kommer skolgården att göras större och öppnare.

Kostnad och tid

Kostnaden för nybyggnation uppskattas till cirka 221 mnkr. Ny bollplan på skolgården ingår men renovering av skolgården i övrigt ingår inte. Kostnad per kvm uppgår till cirka 26 tkr och kostnad per elev uppgår till cirka 367 tkr. Produktionstiden uppskattas till två år.

Exkluderat från renovering

Den röda, gröna och gula villan ingår inte i skolverksamheten. Kostnaden för en renovering av dessa hus uppskattas till ca 65 mnkr (avser lokaler för skolverksamhet). Husen kan byggas om till bostäder och en ombyggnation beräknas ge cirka 26 stycken lägenheter. Kostnaden uppskattas till cirka 152 mnkr.


Rektorsvillan ingår inte ovan angivet underlag och kostnadsunderlag saknas i nuläget. Byggnaden lämpar sig inte, med anledning av sin placering på fastigheten, för bostadsändamål.


Illustration av sektion genom nya skolan

Illustration av sektion genom nya skolan


Övriga alternativ

Här nedan kan du ta del av en kortfattad beskrivning av de fyra alternativen, och genom att klicka på länken under respektive alternativ kan du läsa mer. 

Alternativ 1

Innebär en upprustning och renovering av skolans befintliga byggnader. Efter renoveringen kommer skolans kapacitet vara densamma som idag, vilket är cirka 420 elever. Evakuering under ombyggnation sker i etapper till paviljonger i anslutning till skolan.

Läs mer om alternativ 1

Alternativ 2

Bevarar de historiska trävillorna, medan de byggnader som är från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola som sammanlänkas med två av de äldre trävillorna. Skolan utökas till cirka 600 elever. Eleverna evakueras till de närliggande skolorna Farstavikensskola/Kvarnberget och Munkmora under renoveringstiden.

Läs mer om alternativ 2

Alternativ 4

En flytt av Farstavikensskola/Ekedal till den så kallade skoltomten i Charlottendal. Här byggs en ny F-6 skola med plats för cirka 600 elever. I det här fallet behövs ingen evakuering utan eleverna stannar kvar på Ekedal tills den nya skolan är färdig.

Läs mer om alternativ 4


Frågor och mer information

Om du har frågor om Ekedalsskolan så är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se

Nedan finner du mer information.

Dokument