Alternativ 4

Alternativ 4 innebär en flytt av Farstavikens skola/Ekedal till den så kallade skoltomten i Charlottendal. Här byggs en ny F-6 skola med plats för cirka 600 elever. I det här fallet behövs ingen evakuering utan eleverna stannar kvar på Ekedal tills den nya skolan är färdig.

I Gustavsberg finns den så kallade skoltomten på Gustavsberg 1:187. Fastigheten är belägen i Charlottendal, cirka 1,5 km öster om centrala Gustavsberg. Fastigheten uppgår till cirka 32 500 kvm och har en byggrätt om 9000 kvm (BYA) i 3 våningar. Utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag till disposition för friliggande förskola, grundskola och gymnasium på fastigheten.

Ny skola på ny plats

Förslaget illustrerar plats för skolverksamhet med goda miljöer för barn och elever i olika åldrar, säkerställer att framtida byggnader ansluter såväl till befintlig bebyggelsestruktur som att de inordnar sig i landskapet samtidigt som de nås genom trygga gång- och cykelpassager.

Dispositionen har utgått ifrån en skolverksamhet för cirka 750 elever i årskurs F-9. Byggnaderna kan dock nyttjas i sin helhet för F-6 års verksamhet vilket också är mer ändamålsenligt med hänsyn till att det finns en relativt stor överkapacitet på Farstavikens skola/Kvarnberget.

Kostnad och tid

En nybyggnation av skola på skoltomten beräknas kosta cirka 270 mnkr. Kostnad för idrottshall tillkommer med cirka 50 mnkr. Framtida hyra för idrottshallen delas med kultur- och fritid för föreningsverksamhet.

Produktionstiden uppskattas till cirka 2,5–3 år. Evakuering behövs inte utan eleverna stannar kvar på Farstavikens skola/Ekedal under produktionstiden.

Upprustning under byggnation

Den befintliga skolan behöver inför evakueringstiden renoveras för att säkerställa en god miljö för elever och personal under produktionstiden. Kostnaden för detta uppskattas till cirka 4 mnkr. Viss evakuering till de befintliga paviljongerna kan även behöva ske. Kostnaden för detta uppskattas till cirka 3 mnkr.Övriga alternativ

Här nedan kan du ta del av en kortfattad beskrivning av de fyra alternativen, och genom att klicka på länken under respektive alternativ kan du läsa mer. 

Alternativ 1

Innebär en upprustning och renovering av skolans befintliga byggnader. Efter renoveringen kommer skolans kapacitet vara densamma som idag, vilket är cirka 420 elever. Evakuering under ombyggnation sker i etapper till paviljonger i anslutning till skolan.

Läs mer om alternativ 1

Alternativ 2

Bevarar de historiska trävillorna, medan de byggnader som är från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola som sammanlänkas med två av de äldre trävillorna. Skolan utökas till cirka 600 elever. Eleverna evakueras till de närliggande skolorna Farstavikensskola/Kvarnberget och Munkmora under renoveringstiden.

Läs mer om alternativ 2

Alternativ 3

Skolverksamheten flyttas till en ny byggnad. Denna byggnad ersätter husen från 60-talet som rivs. Trähusen från sekelskiftet bevaras men får ett annat verksamhetsområde. Skolan utökas till cirka 600 elever. Eleverna evakueras till de närliggande skolorna Farstavikens skola/Kvarnberget och Munkmora under renoveringstiden.

Läs mer om alternativ 3


Frågor och mer information

Om du har frågor om Ekedalsskolan så är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se

Nedan finner du mer information.

Dokument