Hemmesta storskog

Enligt markägaren är målet med skogsskötselplanen och dess genomförande är att skapa en frisk, växtlig och välskött skog samtidigt som hänsyn tas till biologiskt och kulturhistoriskt viktiga områden.

Vad händer med Hemmesta storskog?

Representanter från Värmdö kommuns kultur- och fritidskontor samt ekolog har besökt området och flera inventeringar har gjorts. Kommunen har begränsade möjligheter att påverka hur en enskild markägare väljer att hantera sin mark. Det är Skogsstyrelsen som ger tillstånd för avverkning och de har tagit del om de inventeringar som Värmdö kommun har gjort, och har kunskap om skogens värden. För att fullständigt skydda ekologiska och rekreativa värden krävs naturreservatsbildning eller naturvårdsavtal som behöver ske i samråd med markägaren.

Här kan du ta del av Värmdö kommuns dialog med markägaren och andra intressenter.

 

27 januari 2023

Byggkultur kommer att föryngringsavverka ett flertal områden inom deras fastighet (för karta över avverkningsanmälan ser avverkningskoll.se - Information om aktuella avverkningsanmälningar Länk till annan webbplats.). Områden som planeras avverkas har markerats på plats. Avverkningar har påbörjats.

Slutavverkning, eller föryngringsavverkning, är den sista åtgärden i trakthyggesbrukets cykel. Det är den åtgärd som ger de största intäkterna för skogsägaren men har också den största miljöpåverkan.

25 augusti 2020

Byggkultur Sverige AB bekräftar att inga slutavverkningar planeras i området. Endast viss gallring och röjning kan komma att förekomma.

3 mars 2020

Byggkultur Sverige AB meddelar kommunen att de inte är intresserat att ingå ett naturvårdsavtal eftersom Byggkultur Sverige AB vill ha full rådighet över deras fastighet.

Detta innebär dock inte att de planerar några avverkningar i berörda områden. De har lyssnat på kommunens önskemål.

19 juni 2019

Den 28 maj besökte flera politiker tillsammans med Värmdös kommunekolog storskogen. Under besöket lyftes storskogens betydelse för både rekreation och den biologiska mångfalden samt hur föryngringsavverkning hotar dessa värden.

Värmdö kommun har kontakt med markägaren för att belysa skogens värde för rekreation och för attraktivitet i närmiljön. Inriktningen på dialogen är att värdet på de delar av skogen som har högst rekreativa värden ska bevaras.

21 maj 2019

Den 15 maj träffade Värmdö kommun Skogsstyrelsen samt Byggkultur AB:s ombud och representant.

Skogsstyrelsen hade inventerat de avverkningsanmälda områdena och informerade att ett område närmast Hemmesta sjöäng skulle klassas som nyckelbiotop. Kommunen lyfte storskogens värde för rekreation och friluftsliv och framförde en önskan att i första hand undanta områden med höga naturvärden och höga rekreativa värden från avverkning och i andra hand ta hänsyn till dessa värden genom ett mer anpassad skogsbruk som t.ex. bevara flera lövträd, grova tallar samt buskar.

Byggkultur AB tog med sig frågan om vilken anpassning som kan göras till nyckelbiotop och till områden som kommunen pekar på är särskilt viktiga. Kommunen och Byggkultur AB kommer fortsatt föra samtal om möjligheten att skydda vissa områden genom naturvårdsavtal.

3 maj 2019

Värmdö kommun har kontaktats av media och flera privatpersoner gällande pågående avverkning i Hemmesta storskog. I dialog med markägaren har kommunen fått information om att de insatser som görs är enligt den skogsskötselplan som upprättats för området.

Markägaren Byggkultur AB har kommit in med flera avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen för områden som ligger i Hemmesta storskog. Värmdö kommuns kommunekolog har kontaktat Skogsstyrelsen då flera av de anmälda områdena hyser påtagliga till höga naturvärden, rödlistade och fridlysta arter samt har höga rekreativa värden. I direkt dialog med berörda parter har också representanter från Majoritet för Värmdö klargjort att bebyggelse av Hemmesta storskog inte går i linje med vare sig översiktsplan eller politiska ambitioner. Det tydliggjordes också att fler bostäder i området, utöver planerad utveckling av Hemmesta centrum, inte är aktuellt utifrån de infrastrukturella utmaningar som finns kring framför allt Skärgårdsvägen och Grisslingerakan.

I dialog med markägarens ombud har kommunen fått information om att de åtgärder som nu sker är en del av skogsskötselplanen för området och omfattar föryngringsavverkningar, gallringar och återbeskogning av planerade föryngringsavverkningar samt röjning. Enligt markägaren är målet med skogsskötselplanen och dess genomförande är att skapa en frisk, växtlig och välskött skog samtidigt som hänsyn tas till biologiskt och kulturhistoriskt viktiga områden. Enligt markägarens ombud avser företaget att följa skogskötselplanen.

Kontaktperson

Eventuella frågor hänvisas till kommunekolog Gundula Kolb via mejl till gundula.kolb@varmdo.se