Porslins­fabrikens historia

Efter det att Kooperativa Förbundet övertagit Gustavsbergs porslinsfabrik 1937 påbörjades en genomgripande nybyggnads- och förändringsprocess.

Det första som byggdes var en sanitetsporslinsfabrik 1939. Fabriken var den största i Skandinavien och den modernaste i världen.

Arkitekt Olof Thunström

Därefter uppfördes hushållsporslinsfabriken 1948. Den ritades av Olof Thunström på KF:s arkitektkontor och är 75 x 120 m stor och innesluter en tunnelugnsbyggnad från 1935. Den är byggd enligt sågtandsprincipen med ljusinsläpp i taket för att få en jämn ljusföring och ersatte flera äldre slitna fabrikshus. Det var då en modern fabrik som utgjordes av en enda stor anläggning som rymde alla arbetsmoment, här fanns verkstäder, ugnar och kontor. Här infördes löpande band och halvautomatisk formning.

Mot söder ansluter ett samtida femvåningshus, Slamhöghuset eller Chamottehuset, för råvaruberedning samt som lager. Även denna byggnad ritades av Olof Thunström.

Q-märkt byggnad

Hushållsporslinsfabriken har idag bebyggelsehistoriska, industrihistoriska, liksom pedagogiska värden som en del i förståelsen av fabrikens framväxt liksom porslinstillverkningens olika produktionsprocesser. Hushållsporslinsfabriken symboliserar tillsammans med sanitetsporslinsfabriken och badkarsfabriken, Gustavsbergsfabrikens moderna era, som växte fram under KF perioden.

Med sin fasad mot Gustavsbergsvägen, som utgör infart för såväl boende som turister har hushållsporslinsfabriken ett mycket högt symbolvärde för fabriksområdet. Den kompakta tegelfasaden med sitt sågtandstak indikerar mycket tydligt att man närmar sig en forna industrimiljö.