• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Pilhamn, Brunn 1:507 m.fl.

En detaljplan för Brunn 1:507 m.fl. Pilhamn har tagits fram med huvudsyfte att tillskapa ett särskilt boende för äldre personer med stora omvårdnadsbehov.

Om projektet

Efter en markanvisning som Seniorgården vann kommer det att byggas ungefär 70 lägenheter.

Läs mer om markanvisningen >>

Kommunen ansvarar utbyggnad av de allmänna anläggningarna, det vill säga gator, vatten/avlopp och park, medan Seniorgården ansvarar för uppförandet av det särskilda boendet.

En målsättning med projektet är även att göra strandområdet mer tillgängligt för naturupplevelser för både boende och allmänheten.

Status i projektet

Pilhamn har precis gått in i ett genomförandeskede. Det innebär att förberedande arbeten inför utbyggnad enligt detaljplanen pågår. Hela projektet beräknas vara färdigställt 2023.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan D233 för Brunn 1:507 m.fl. fick laga kraft 2017-11-02.

Du hittar handlingar på kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Olof Eriksson via kommunens servicecenter på telefon
08-570 470 00 eller mejla olof.eriksson@varmdo.se