Städning och sandsopning

Värmdö kommun har ansvar för framkomligheten på cirka fyra mil väg året runt. Kommunen ansvarar även för att städa, tömma papperskorgar, plantera och klippa gräs på allmänna platser inom Värmdö kommun och längs med de vägar där kommunen är väghållare.

Sandupptagning 

På våren sandsopas alla kommunala vägar, gång- och cykelvägar, skolgårdar, förskolor och äldreboenden. Det är svårt att säga vilket datum sandupptagningen börjar eftersom det är väldigt väderberoende. Kommunen försöker vara klar med sandupptagningen den 15 maj varje år.

Kartan visar vägar i Värmdö och huvudmannaskapet. Cykelvägarna är kommunens, medan bilvägarna delas mellan stat, kommun och enskilda föreningar. Länken går till en interaktiv karta.

Klicka på kartan, så kan du se vem som ansvarar för vilken väg i kommunen.

Väghållare i kommunen

Kommunen ansvarar för framkomligheten på cirka fyra mil väg året runt. Övriga väghållare i Värmdö kommun är Trafikverket, privata vägföreningar eller samfälligheter.

Städning av gator

Ägaren till respektive väg - väghållaren - ansvarar för vägen. Detta ansvar innefattar också vägens skötsel och snöröjning. Värmdö kommun ansvarar för städning av kommunala gator och parker.

Det handlar till exempel om sandsopning, rensning av dagvattenbrunnar och tömning av papperskorgar, hundlatriner och batteriholkar.

Varje vår och höst sker större städinsatser utmed alla kommunala vägar.

Det är inte bara väg- och tomtägare som har ett ansvar för framkomligheten i kommunen. Du som har bil hjälper till genom att respektera parkeringsbestämmelser. Du som har egen tomt kan se till att inte skotta snö från tomten ut på gång- och cykelvägar. Alla måste också så långt som möjligt lämna företräde åt våra fordon under pågående arbete. Och du kan också hjälpa till genom att inte slänga skräp i naturen.

Papperskorgar

En ren närmiljö handlar inte enbart om sop- och latrintömning. Kommunen ansvarar även för tömning av papperskorgar inom kommunen och längs med kommunens vägar samt för tömning av batteriholkar.

Vid vissa papperskorgar finns gratis hundpåsar uppsatta, ett samarbete med lokala företag. Din hundbajspåse (hundlatrin) slänger du i vanliga papperskorgen.

Abonnemang för entreprenörer

Du som är entreprenör kan teckna abonnemang för att få tillgång till vattenkioskerna. Abonnemanget är kostnadsfritt, du betalar bara per tappad kubikmeter vatten. Tillgången till vattenkiosken sker via en elektronisk nyckel och tappningen registreras på ditt abonnemang.

Du tecknar abonnemang genom att kontakta kommunens servicecenter på telefon
08-570 470 00. Eller via epost: varmdo.kommun@varmdo.se

Vattenkiosker