Städning och sandsopning

Värmdö kommun har ansvar för framkomligheten på cirka fyra mil väg året runt. Kommunen ansvarar även för att städa, tömma papperskorgar, plantera och klippa gräs på allmänna platser inom Värmdö kommun och längs med de vägar där kommunen är väghållare.

Sandupptagning 

På våren sandsopas alla kommunala vägar, gång- och cykelvägar, skolgårdar, förskolor och äldreboenden. Det är svårt att säga vilket datum sandupptagningen börjar eftersom det är väldigt väderberoende. Kommunen försöker vara klar med sandupptagningen den 15 maj varje år.

Kartan visar vägar i Värmdö och huvudmannaskapet. Cykelvägarna är kommunens, medan bilvägarna delas mellan stat, kommun och enskilda föreningar. Länken går till en interaktiv karta.

Klicka på kartan, så kan du se vem som ansvarar för vilken väg i kommunen.

Väghållare i kommunen

Kommunen ansvarar för framkomligheten på cirka fyra mil väg året runt. Övriga väghållare i Värmdö kommun är Trafikverket, privata vägföreningar eller samfälligheter.

Städning av gator

Ägaren till respektive väg - väghållaren - ansvarar för vägen. Detta ansvar innefattar också vägens skötsel och snöröjning. Värmdö kommun ansvarar för städning av kommunala gator och parker.

Det handlar till exempel om sandsopning, rensning av dagvattenbrunnar och tömning av papperskorgar, hundlatriner och batteriholkar.

Varje vår och höst sker större städinsatser utmed alla kommunala vägar.

Det är inte bara väg- och tomtägare som har ett ansvar för framkomligheten i kommunen. Du som har bil hjälper till genom att respektera parkeringsbestämmelser. Du som har egen tomt kan se till att inte skotta snö från tomten ut på gång- och cykelvägar. Alla måste också så långt som möjligt lämna företräde åt våra fordon under pågående arbete. Och du kan också hjälpa till genom att inte slänga skräp i naturen.

Papperskorgar

En ren närmiljö handlar inte enbart om sop- och latrintömning. Kommunen ansvarar även för tömning av papperskorgar inom kommunen och längs med kommunens vägar samt för tömning av batteriholkar.

Vid vissa papperskorgar finns gratis hundpåsar uppsatta, ett samarbete med lokala företag. Din hundbajspåse (hundlatrin) slänger du i vanliga papperskorgen.

Brunt vatten kan förekomma efter sandupptagning

Under våren när alla vägföreningar tar upp sand på gatorna runt om i Värmdö kommun kan brunt vatten förekomma. Det beror med stor sannolikhet på att bilarna som tappar upp vatten gör det från brandposter som inte är rekommenderade att ta vatten från.

Färgen beror på att avlagringar kan lossna från ledningarna när vattenhastigheten och flödesriktningen ändras. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men var
försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten.

Fordon som behöver ta vatten inför sandsopning hänvisas till följande brandposter:
vid bensinstationen i Brunn på Ingarö, Bagarvägen i Gustavsberg, pumpstationen i Ålstäket
och pumpstationen på Villagatan.

Vi påminner om att en ståndrörsmätare alltid ska användas om vatten ska tas ur en brandpost. Ståndrörsmätare får du låna via servicecenter som nås på 08-570 470 00. (depositionsavgift utgår).