TA-planer och grävtillstånd - om att lägga ledningar i kommunal mark

All grävning som behöver göras i eller vid en gata eller ett parkområde måste göras så att minsta möjliga skada sker på mark och växter. Arbetena ska göras så att allmän trafik hindras så lite som möjligt och så att de boende i området störs minimalt.

1. Ta reda på vad som gäller

Kommunens riktlinjer

Kommunen vill bidra till att olika lednings- och vägarbeten samordnas i så stor utsträckning som möjligt. Om underhåll av en vägsträcka eller arbeten med kommunala ledningar görs samtidigt som nya ledningar grävs ner minskar kostnaderna, liksom olägenheterna för trafikanter och boende. Det vinner alla inblandade på. Därför är alla ledningsägare skyldiga att informera kommunen om sina framtidsplaner. Kommunen informerar också regelbundet de ledningsägare man har avtal med om planerade vägarbeten.

Kommunens regler på området finns sammanfattade i Grävningsbestämmelser i allmän platsmark. En viktig utgångspunkt är att alla ledningsägare behandlas på samma sätt (konkurrensneutralitet).

Grävningsbestämmelser Länk till annan webbplats.

Ledningsägare betalar en ersättning till kommunen för rätten att förlägga ledningen i marken. Ersättningen har satts så att kostnaderna ska bli så låga som möjligt för alla parter.

Ledningskollen

Ledningskollen.se är en e-tjänst som skapats för att underlätta samordning av ledningsarbeten och minska antalet avgrävningar. Du som ska gräva eller beställa ett grävningsarbete kan rita in det aktuella området på en webbaserad karta. Sedan går en fråga ut om vilka som kan ha ledningar nära platsen där du ska gräva. Du får svar inom någon vecka. Ifall ingen annan har anmält platsen som sitt intresseområde kommer svaret omedelbart.

Du som är ledningsägare kan ha nytta av tjänsten bland annat för att få rätt information om andras grävarbeten och slippa ärenden som ligger utanför dina intresseområden. Tjänsten kan också användas vid projektering och samförläggning. För att ansluta dig till ledningskollen.se ska du registrera dig och anmäla dina intresseområden. Tjänsten är gratis, både för ledningsägare och dig som ska gräva.

Till ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

Områden med vägföreningar

I stora delar av Värmdö kommun, finns vägar som ägs av vägföreningar. Då är det vägföreningens styrelse du ska vända dig för att få tillstånd att gräva.

2. Markavtal

En stor del av infrastrukturen i dagens samhälle finns i ledningar under jord – från grova rör för vatten och avlopp till tunnare för bland annat datanätverkens fiberkablar. Processen för att få använda kommunägd mark för ledningarna är dock i princip likadant oavsett vilken typ av ledningar det gäller.

Först ska ett markavtal tecknas mellan kommunen och företag som vill förlägga ledningar (ledningsägaren) på allmän platsmark.

3. Kolla andra ledningar!

Innan du går vidare och ansöker om grävtillstånd ska du ta reda på ifall det finns några andra ledningar där du vill gräva. Det kan du göra via webbtjänsten ledningskollen.se. Länk till annan webbplats. Du kan läsa mer om ledningskollen i stycket ovan.

4. Ansök om grävtillstånd

Ledningsägaren behöver ansöka om grävtillstånd hos kommunen vilket görs på ett särskilt webbformulär på Geosecma.

Ansökan grävtillstånd (företag) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Ansök om TA-plan

Det behövs alltid en trafikanordningsplan (TA-plan). Där fastställs bland annat vad som måste göras för att undvika olyckor medan arbetet på en vägsträcka pågår. Ansökan om TA-plan görs via ett särskilt webbformulär på Geosecma.

Ansökan TA-plan (företag) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är vidare den ansökande entreprenören som ska begära information från elbolag, kommunen och telefonbolag om angränsande ledningars läge. Grävningsentreprenören ansvarar för att informera fastighetsägare och vägföreningar som berörs av arbetet. Entréer och infarter till fastigheter får inte spärras av såvida ingen annan godkänd åtgärd vidtagits.

Trafik- och fordonstaxa

Trafik- och fordonstaxa 2022 , 134.1 kB, öppnas i nytt fönster.