Torg och allmänna platser

I Värmdö kommuns tätorter finns gator, torg och samlingspunkter. För att få driva verksamhet på dessa allmänna platser krävs tillstånd.

Allmän plats är generellt de gator, trottoarer, torg, parker och grönområden som
benämns allmän plats i detaljplanen.

Polistillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli,
mötestält, olika musikarrangemang, försäljningsstånd, torgmöten, idrottsarrangemang,
med mera.

Polistillstånd offentlig plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta även markägaren för att få tillstånd till verksamheten.

Avgifter för upplåtande av offentlig plats

Kommunen har en fastställd taxa för upplåtande av offentlig plats.

Taxa för användning av offentlig plats 2023 , 266.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd och regler

Torghandeln regleras av lokala föreskrifter för torghandel i Värmdö kommun.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel , 18.6 kB, öppnas i nytt fönster.Lokala ordningsföreskrifter , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Torgförsäljning

Torgförsäljning förekommer i Värmdö kommun endast på torget i Gustavsbergs centrum, mellan kiosken och konditoriet fram till Systembolaget och Coop Konsums entré.

Värmdö kommunfullmäktige beslutar varje år om torghandelsavgift exklusive moms. I mån av plats kan ideella föreningar få korttidsplats utan avgift.

Julmarknad, skärgårdsdagar och liknande som arrangeras av ideella föreningar är avgiftsfria.

Olovlig användning av kommunal mark

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet. Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Vad menas med olovligt nyttjande, olovlig markanvändning
och annektering?

Olovlig användning av mark, eller nyttjande som det också kallas, kan till exempel vara uppställning av studsmattor, komposter eller pallkragar utanför den egna tomtgränsen.
Det är lätt att få intrycket att ytor där det står privata anläggningar eller ägodelar är enskild mark, särskilt om det rör sig om byggnader eller inhägnader. Även en uppställd husbil, studsmatta eller sandlåda kan ge intryck av att stå på enskild mark – det är inte tillåtet att placera sådant utanför privat tomt.

Exempel på olovliga anläggningar:

 • Staket och planteringar
 • Komposter
 • Vedupplag
 • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
 • Skjul som är placerade utanför den egna tomten. Detta gäller även:
 • Byggnader
 • Lekstugor
 • Sandlåda
 • Gungställning
 • Studsmatta
 • Rastgårdar

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den.

Är du osäker på din tomtgräns kan du kontakta Lantmäteriet.

Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och plocka bort olovliga anläggningar snarast.

Vad gör kommunen?

Om kommunen upptäcker att mark annekteras kontaktas fastighetsägaren med en uppmaning att ta bort alla anläggningar som ligger utanför den egna tomtgränsen och att återställa marken i ursprungligt skick. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas vilket kan komma att innebära kostnad för den som bevisligen utfört överträdelsen.

Tillfälligt tillstånd på allmän plats-, park- och naturmark

Skulle du tillfälligt behöva förvara något utanför din tomtgräns, t.ex. i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd om markupplåtelse om detaljplanen reglerar att det är allmän plats-, park- eller naturmark. Detta görs via Polisens tillståndsenhet.

Vad säger lagen?

Det är brottsbalken, 8 kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder som vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark.

Detaljplanen styr hur mark ska användas. Den regleras i Plan och bygglagen (PBL) och i enlighet med PBL kan allmän platsmark ges skydd i detaljplanen. Allmän platsmark i en detaljplan är gator, vägar, torg, parker och andra områden som ska vara tillgängliga för allmänhetens gemensamma behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark är inte avsedd för bebyggelse och får inte heller stängas av samt får bara tillfälligt upplåtas.

Lekparker, skötsel

Värmdö kommun har allmänna lekparker i Gustavsberg, Hemmesta, Djurö, Stavsnäs och Ingarö.

Allmänna lekplatser sköts av kommunens tekniska driftavdelning. Skötseln av parkytorna innefattar gräsklippning, rensning av ogräs och plantering, vattning och annan vård av växterna. Kommunen håller också rent, tömmer papperskorgar och underhåller gång- och cykelvägar, parkmöbler, planer och lekredskap samt utrustning på utegym.

Lekparker och spontanidrott

Serveringstillstånd

Om du har för avsikt att sälja spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt på över 3,5 procent som ska drickas på försäljningsstället, måste du ansöka om serveringstillstånd. Det krävs tillstånd även när alkoholdrycker ingår i en annan avgift, till exempel entréavgift. Att bjuda på alkoholdrycker vid privata tillställningar utanför restaurangmiljö kräver inte tillstånd.

I Värmdö kommun är det socialnämnden som beslutar om serveringstillstånd på restauranger och allmänna tillställningar. Nämnden har också ansvar för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel. Dessutom är nämnden remissinstans till Svenska Spel i ansökningar om tillstånd för värdeautomater på restaurangerna. Skicka ansökan till Värmdö kommun, varmdo.kommun@varmdo.se

Serveringstillstånd