Att hålla sikten fri - är tomtägarens ansvar

Det är grönt och skönt i Värmdö. Men det finns en baksida med grönskan
− den skymmer lätt sikten i trafiken. Som tomtägare är du skyldig att hålla
sikten fri − så klipp till och hjälp till att förhindra olyckor i Värmdö.

Broschyren Klipp häcken!

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tagit fram broschyren Klipp häcken! Broschyren kommer med tips och råd till fastighetsägare som med några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Klipp häcken! , 5.7 MB.

Fri sikt vid din utfart

Häckar och buskar vid utfarten får vara maximalt 80 centimeter höga. Detta gäller 2,5 meter
åt vardera hållet från utfart.

Du som har tomt intill gatan

Om dina buskar eller trädgrenar sträcker sig över tomtgränsen ska de lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik. Buskar får inte växa utanför tomtgräns. Höjden på
träd ska vara minst:

 • 3,2 meter över gång- och cykelväg
 • 4,6 meter över gata

Du som har hörntomt vid en gatukorsning

Vid hörnet mot gatukorsningen får häckar och buskar vara maximalt 80 centimeter
höga. Höjdgränsen gäller 10 meter åt vardera hållet. Mät från gatans kantstenshörn.

Du som har hörntomt där gång- och cykelväg korsar gata

Vid hörnet mot korsningen får häckar och buskar vara maximalt 80 centimeter höga. Höjdgränsen gäller tio meter av häck mot gatan och fem meter av häck mot gång- och cykelvägen. Mät från gatans kantstenshörn.

Så här säger plan- och bygglagen, PBL

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas
och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."
(PBL 8 kap.15 §, första stycket)

Detta gäller alla

Det är viktigt att:

 • Gångtrafikanter och cyklister inte skadas av utstickande, hängande grenar
  eller tvingas väja för dem och behöver gå ut i körbanan.
 • Skyltar och vägmärken inte skyms.
 • Grenar och kvistar inte når upp till ledningar eller skymmer gatubelysningen.
 • Staket i en korsning inte skymmer sikten − är maximalt 110 centimeter högt
  och genomsiktligt med 50 procent.
 • Plank och murar i en korsning inte är högre än 80 centimeter.
 • På en gata med enbart en gångbana, bör det vara fritt minst 50 centimeter
  mellan tomtgräns och körbana på den sida som saknar gångbana. De gående
  ska ha någonstans att ta vägen! Där gångbana helt saknas, gäller minst 50 centi-
  meter fritt på båda sidor.

Tänk på det här när du planterar

 • Stora buskar och träd bör du planera minst två meter från tomtgränsen.
 • Häck - och buskplantor bör planteras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Trafiksäkerheten är beroende av bra ljus

Gatubelysningen ska nå gång- och cykelvägar och körbanor. Detta är ett gemensamt ansvar mellan kommunen och tomtägarna − kommunen ansvarar för belysning, tomtägarna för att ljuset når fram.