Säkra skolvägar

Värmdö kommuns trafikplanerare arbetar sedan 2017 aktivt med Säkra skolvägar som syftar till att öka trafiksäkerheten och tryggheten mellan hem och skola.

Säkra och trygga skolvägar

Enligt transportpolitiska mål (2008/09:93) ska barn och unga ges särskild uppmärksamhet. Trafikmiljön ska vara och uppfattas som trygg och säker så att barn i större utsträckning kan förflytta sig på egen hand. Barnen är vår framtids resenärer varför det är viktigt att de lär sig vistas i trafiken för att grundlägga goda och säkra resmönster och beteenden.

En trygg skolväg är när barn och vuxna upplever att det är säkert att vistas i trafiken till och från skolan. En säker skolväg betyder att barnen inte ska skada sig i trafiken till och från skolan. Saker som kan bidra till en säkrare och tryggare skolväg är bland annat: separerade gång- och cykelbanor, få bilar med låga hastigheter, fler gång-, cykel- och kollektivtrafikanvändare, gågator, övergångar med en för platsen trafiksäkert anpassad utformning, god belysning, rensade buskage, mötesplatser.

Kommunens möjligheter och ansvar

Värmdö kommun är huvudman för ett begränsat antal gator, gång- och cykelvägar. Det i sin tur innebär att kommunen inte alltid har mandat och möjlighet att stå för utbyggnaden av de fysiska åtgärderna till och från skolorna. Utan kan istället då lägga fokus på att vara behjälpliga i samband med informationskampanjer med mera.

Föräldrars och skolors engagemang

Det föräldrar och vårdnadshavare kan göra för att öka säkerheten är att välja att gå, cykla, åka kollektivt, samåka, hämta eller lämna barnen en bit längre bort från skolans entréer, vara mer flexibla i tiderna man hämtar/lämnar med mera, så att antalet bilar i skolans direkta närhet kan minska.

Vistelsen i trafiken tränar barnet att successivt bli mer självständigt. Forskning har dessutom visat att barn som rör sig på morgonen är piggare och presterar bättre under resten av dagen.

Barnets erfarenhet och biologiska mognad avgör om barnet själv kan hantera trafikmiljön och olika färdmedel.

På Trafikverkets hemsida finns mer att läsa om bland annat barns trafikmognad:

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkra skolvägsarbetet

Det arbete Värmdö kommuns trafikplanerare hittills arbetat med har varit att:

  • ge ut ett Säker skolväg-paket för alla barn som börjar förskoleklass i Värmdö kommun
  • ta fram en broschyr om vandrande skolbuss
  • utreda trafiksäkerheten kring hållplatserna för skolskjuts i kommunen
  • inventera och utreda den fysiska trafiksäkerheten i samråd med skolorna
  • utforma enkäter om trafiksäkerhet och resebeteenden
  • informera föräldraföreningar om vad de kan göra för att trygga skolvägarna
  • samla och sprida trafikutbildningsmaterial till skolornas pedagoger för undervisning
  • mäta trafikflöden

Informationsmaterial

Detta är det utbildningsmaterial skolorna i Värmdö kommun får ta del av som inspiration att använda sig av i undervisning kring trafikfrågor:

Säkra skolvägar - utbildningsmaterial till skolor  , 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Föräldraföreningar i skolorna kan inspireras av tipsen i detta dokument för att utveckla sitt arbete med trafiksäkerhet:

Säkra skolvägar - infobrev till föräldraföreningar , 201.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kartor med avlämningsplatser

För att trafikmiljön kring skolans entréer ska bli så säker som möjligt är det bra om trafiken i den direkta närheten till skolan minskar. I den mån det finns lämpliga avlämningsplatser lite längre från skolan uppmanar kommunen att dessa används varpå man kan gå sista sträckan. Promenaden stärker hälsan samtidigt som barnet får lite frisk luft innan skoldagen sätter igång. Arbetet med att ta fram dessa kartor har lagts på föräldraföreningar/skolorna men i dialog med trafikplanerarna på kommunen.

Trafikflöden

Ofta är vägarna runt skolorna hårt belastade precis före skolstart. Hösten 2018 kommer du att kunna se hur fördelningen av antalet fordon ser ut på vägen nära din skola. Kanske kan du åka och lämna tio minuter tidigare och därmed slippa köa?

Trafikmätningar

Under hösten 2018 utfördes slangmätningar i närheten av samtliga* grundskolor i kommunen. Resultaten finns att studera nedan.

* Dessvärre misslyckades mätningen på Motionsvägen och väg 274 vid Hemmestaskolan och Kullsvedsskolan. Ny mätning är beställd.

Resultat trafikmätningar grundskolor ht 2018 , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Via e-post varmdo.kommun@varmdo.se eller ring 08-570 470 00.