Båtpendling Ålstäket-Strömkajen

Flygbild Grisslingerakan

Bilden är klickbar.

Projektet pausas och trafikstart skjuts fram till 2023.

Politiskt beslut

Majoritet för Värmdö har enats om att satsa på båtpendling under mandatperioden. Även majoriteten i Stockholms läns landsting har enats om att satsa ytterligare på båtpendling. I landstingets budgetförslag beskrivs en utbyggnad av kollektivtrafik till sjöss för att skapa smarta resvägar som kortar restid och avstånden samtidigt som landvägarna avlastats och framkomligheten ökar. Region Stockholm har under se senaste mandatperioden påbörjat arbetet med att göra Stockholmsregionen till en pendelbåtsregion i framkant. Två nya linjer ska genomföras.

Projektet pausat

Värmdö kommun har beslutat att avbryta upphandlingen av entreprenör för att anlägga en
pendelbåtsbrygga i Östra Mörtnäs 2021. Kommunen pausar projektet och har för avsikt att gå
ut på en ny upphandling kvartal fyra 2021 för att påbörja entreprenaden i januari 2022.
Grund för att kommunen beslutar att pausa arbetet är för det första att när kommunen 2019
sökte statlig medfinansiering till pendelbåtsbryggan avslog Trafikverket ansökan då
Trafikförvaltningens beslut var att införa en pendelbåtslinje på prov. Medel beviljas endast till
varaktiga investeringar enligt förordningen.

Värmdö kommun överklagade beslutet 11 december 2019 och fick rätt den 25 februari 2021
att brygganläggningen anses som varaktig. Med bifall till överklagandet upphäver regeringen
det överklagade beslutet och lämnar tillbaka ärendet till Trafikverket för ny prövning.
Trafikverket har inte medel kvar i årets budget så kommunen måste skriva en ny ansökan
2021. Medfinansiering kan fås på upp till 50 procent, kommunen måste ha 100 procent egen
finansiering för investeringen. Det är inte garanterat att kommunen beviljas medfinansiering.
Om medfinansiering beviljas får projektet starta tidigast 1 januari 2022 enligt direktiv för
statlig medfinansiering.

För det andra har Sektionschef Sjö Trafikförvaltningen den 16 mars 2021 meddelat
kommunen att beslut om upphandling av entreprenör och fartyg för linje 84 kommer att tas på
Trafiknämnden i maj 2021. Trafikförvaltningens bedömning är att de inte kommer att starta
linjen under 2022, troligtvis blir det trafikstart våren 2023.

Linjens stopp

Linjen ska utgå från Ålstäket/Östra Mörtnäs och ha mellanliggande stopp vid Norra Lagnö, Koviksudde, Riset och gå till Slussen och Strömkajen. Linjen beräknas ge stora restidsvinster främst Norra Lagnö, Koviksudde och Riset.

Lokalisering pendelbåtsbryggan

Pendelbåtsbryggan lokaliseras i Östra Mörtnäs i slutet av Sandtäktsvägen vid Torsbyfjärden.

Planförutsättningar

Planförutsättningar, i detaljplan Östra Mörtnäs 1:12 med flera finns en fartygsbrygga inritad, planbestämmelse WV. Det finns dock inga anslutande vägar och vägen dit går över naturområde och eller anlagd park. Planen fick laga kraft 2014-10-28, genomförandetiden för planen är 5 år.

I genomförandebeskrivningen under delen vattenområden beskrivs att; Detaljplanen möjliggör anläggande an en fartygsbrygga (WV). Ansvar för byggande och drift av fartygsbryggan kommer att avgöras när den aktualiseras.

Restider

I tabellen nedan redovisas hur lång restiden är med båt respektive buss från olika platser till Strömkajen. Tanken är att båten ska ha fartdispens för att konkurrera med bussen.

Restiderna på linjen bedöms enligt tabell nedan:

Tabell över restider


Sjötrafik med fartdispens

Sjötrafik

Sjötrafik isläge

Nuläge (buss) till Kungsträdgården


Ålstäket - Strömkajen

58 min

77 min

96 min


54 min


Norra Lagnö - Strömkajen

46 min

52 min

70 min


74 min


Koviksudde - Strömkajen

31 min

37 min

51 min


71 min


Riset - Strömkajen

27 min

32 min

41 min


70 min