Båtpendling Ålstäket-Strömkajen

Flygbild Grisslingerakan

Bilden är klickbar.

Bilden visar sträckan båtpendling Ålstäket till Strömkajen, planerad trafikstart 2022.

Politiskt beslut

Majoritet för Värmdö har enats om att satsa på båtpendling under mandatperioden. Även majoriteten i Stockholms läns landsting har enats om att satsa ytterligare på båtpendling. I landstingets budgetförslag beskrivs en utbyggnad av kollektivtrafik till sjöss för att skapa smarta resvägar som kortar restid och avstånden samtidigt som landvägarna avlastats och framkomligheten ökar. Region Stockholm har under se senaste mandatperioden påbörjat arbetet med att göra Stockholmsregionen till en pendelbåtsregion i framkant. Två nya linjer ska genomföras.

Vid möte med trafikförvaltningen 2019-05-15 fick kommunen besked att förvaltningen ska utreda om en av linjerna kan trafikera Värmdö.

I tjänsteutlåtande 2019-09-29, Trafikförvaltningen, två försök med pendelbåtstrafik relaterat till budget 2019 för Region Stockholm, LS 2017–1455, redovisas att ett försök med pendelbåt ska genomföras med trafikstart 2022.

Linjens stopp

Linjen ska utgå från Ålstäket/Östra Mörtnäs och ha mellanliggande stopp vid Norra Lagnö, Koviksudde, Riset och gå till Slussen och Strömkajen. Linjen beräknas ge stora restidsvinster främst Norra Lagnö, Koviksudde och Riset.

Lokalisering pendelbåtsbryggan

Pendelbåtsbryggan lokaliseras i Östra Mörtnäs i slutet av Sandtäktsvägen vid Torsbyfjärden.

Planförutsättningar

Planförutsättningar, i detaljplan Östra Mörtnäs 1:12 med flera finns en fartygsbrygga inritad, planbestämmelse WV. Det finns dock inga anslutande vägar och vägen dit går över naturområde och eller anlagd park. Planen fick laga kraft 2014-10-28, genomförandetiden för planen är 5 år.

I genomförandebeskrivningen under delen vattenområden beskrivs att; Detaljplanen möjliggör anläggande an en fartygsbrygga (WV). Ansvar för byggande och drift av fartygsbryggan kommer att avgöras när den aktualiseras.

Restider

I tabellen nedan redovisas hur lång restiden är med båt respektive buss från olika platser till Strömkajen. Tanken är att båten ska ha fartdispens för att konkurrera med bussen.

Restiderna på linjen bedöms enligt tabell nedan:

Tabell över restider


Sjötrafik med fartdispens

Sjötrafik

Sjötrafik isläge

Nuläge (buss) till Kungsträdgården


Ålstäket - Strömkajen

58 min

77 min

96 min


54 min


Norra Lagnö - Strömkajen

46 min

52 min

70 min


74 min


Koviksudde - Strömkajen

31 min

37 min

51 min


71 min


Riset - Strömkajen

27 min

32 min

41 min


70 min