Arkitekturprogram för Värmdös centrumområden

Foto på kommunhuset Skogsbo.

Arkitekturprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 27 april 2022.
Målet är att det ska bidra till en hög arkitektonisk kvalitet i kommunens centrumområden. Arkitekturprogrammet ska kommunicera kommunens
höga ambitioner och vara ett verktyg i arbetet med arkitekturfrågor i
planering och bygglov.

Arkitekturprogrammet avgränsas till kommunens centrumområden: Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Björkås och Stavsnäs. Där finns offentliga rum, service, mötesplatser och målpunkter
för besökare. Områdena har därför potential att vara identitetsskapande för hela kommunen.

I arkitekturprogrammet beskrivs centrumområdenas karaktärer och ett antal strategier
för respektive område. Syftet är att nå målet om en god arkitektur och stärkt identitet.
De övergripande riktlinjerna för arkitekturen är indelade under fyra teman som rör platsen, funktionen, byggnaden och tiden.

Platsen: Arkitekturen ska stärka Värmdös identitet, landskap och kulturhistoria

Funktionen: Arkitekturen ska främja möten och ge en känsla av tillhörighet

Byggnaden: Arkitekturen ska ha ett formspråk med hög kvalitet

Tiden: Arkitekturen ska åldras hållbart och värdigt

Arkitekturprogram – läsversion , 44.9 MB.

Arkitekturprogram – utskriftsversion , 44.9 MB.