Energi- och klimatpolicy

Värmdö kommun har antagit en energi- och klimatpolicy som syftar till att effektivisera energianvändningen och minska påverkan på klimatet.

Att agera klimatsmart ska vara en ledstjärna för kommunen, näringslivet, föreningarna, fastighetsägarna, medborgarna och besökarna. Det övergripande målet är ett hållbart Värmdö.

Som företagare och privatperson kan du påverka transporter, energi, avfall och matproduktion. Som privatperson kan du agera miljösmart genom att tänka på hur du värmer ditt hus, hur varmt du har det i din bostad, vilken energieffektivitet du har på dina elprodukter och hushållsmaskiner, och hur du använder dem.

Långsiktiga klimatmål för Värmdö

 • Utsläppen av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter ska minska med 19 procent till år 2020, jämfört med utsläppsnivån år 2005. Verksamheter som regleras av handel med utsläppsrätter ska minska sina utsläpp med 30 procent till år 2020.
 • Utsläpp av koldioxid ska på lång sikt minska till ett ton per invånare och år för att hindra mänsklig påverkan på klimatet.

Värmdös energimål

 • Senast 2030 ska Värmdö vara en fossilbränslefri kommun.
 • Användningen av förnybara energikällor (sol, vind, bioenergi) ska uppgå till 50 procent 2030.
 • Vindkraftsenergi ska utgöra fem procent av den totala energiförbrukningen år 2020.
 • Oljeanvändningen ska ersättas helt till 2030.
 • Användningen av el i hushålls- och servicesektorerna ska minska med 10 procent till 2020 och 20 procent till 2030, jämfört med år 2000.
 • Klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen ska minska med 30 procent per invånare till 2020 och 40 procent till 2030, jämfört med 2005.

Värmdös transportmål

 • Utsläpp från vägtrafiken ska 2020 ha stabiliserats på 1990 års nivå.
 • Andelen förnybara drivmedel ska år 2020 utgöra 50 procent inom kommunala verksamheter och 75 procent år 2030.
 • Bilens andel av korta resor (kortare än fem kilometer) ska minska med 10 procent till 2020 jämfört med 2000 års nivå och 50 procent till år 2030.
 • Andelen resande med cykel och kollektivtrafik ska öka med 50 procent till 2030 jämfört med nivån år 2000.
 • Andelen resor med kollektivtrafik ska öka med 15 procent till 2020, jämfört med nivån år 2000.
 • Det totala ”cykelarbetet” ska öka med 25 procent till år 2020, jämfört med nivån år 2000.
 • Sju av tio ska pendla med kollektiva transporter år 2030, eller med fordon utan klimatpåverkan.

Kommunens möjligheter att minska miljöpåverkan

Ett viktigt styrmedel som kommunen har är att bedöma konsekvenserna för miljön i samband med upphandlingar och inköp. Kommunen kan också sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Oljeförbrukningen kommer till exempel att fasas ut successivt till förmån för vindkraft från en vindkraftspark. Denna omställning från fossil energi till en förnybar energikälla kan bli ett föredöme för andra aktörer i kommunen. Vi välkomnar vindkraft, sol- och bioenergi. Kommunen har också beslutat att bli självförsörjande vad det gäller el- och uppvärmning.

Relaterad information

Läs mer på Energi och uppvärmning