Havs- och kustplan

Sveriges kustkommuner ansvarar för översiktsplaneringen på land, för kusten och för territorialhavet. Nu påbörjar vi arbetet med en havs- och kustplan för Värmdö kommun.

Vi jobbar nu med en havs- och kustplan!

I vårt havs- och kustområde finns olika intressen som behöver samsas med varandra. Samtidigt behöver havet skyddas långsiktigt som en viktig resurs och användningen av mark- och vattenområden behöver vara hållbar.

Havs- och kustplanen tar avstamp i de strategier och riktlinjer som finns i kommunens översiktsplan, men fokus för planen är vårt havs- och kustområde. Planen ska ge en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ska också ge vägledning inför beslut om hur mark- och vatten i vårt havs- och kustområde ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras. Den visar också hur nationella, regionala och lokala intressen samordnas.

Vad tycker du?

Som en del i arbetet vill vi i ett tidigt skede veta hur du som invånare, företagare, fritidsboende eller besökare använder platser och vad du tycker om olika områden i skärgården. Vilka platser är bra och finns det något område som är mindre bra? Hur tycker du att havs- och kustområdet ska utvecklas? Och vilka områden bör bevaras? Dialogen med dig är en viktig del i vårt arbete med att ta fram en havs- och kustplan för Värmdö kommun.

Lämna dina synpunkter i vår digitala karta eller genom att boka en digital dialog.

Digital karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka digital dialog

Process

Processkarta för Havs- och kustplan. Just nu är processen mellan start och samråd

Under 2022 kommer Värmdö kommun att arbeta fram en samrådshandling, ett första förslag på havs- och kustplan.

Olika former av dialog kommer att genomföras för att informera om vad en havs- och kustplan är och för att ta reda på vilka styrkor och utmaningar som finns i kommunen i nuläget och för framtiden.

Vid samrådstillfället kommer det finnas möjlighet för myndigheter och medborgare att tycka till om förslaget på havs- och kustplan. Därefter kommer det ske en omarbetning av förslaget för att sedan gå ut på granskning där myndigheter och medborgare återigen får tycka till. Information om arbetet kommer att publiceras löpande på kommunens hemsida. Målet är att ha en färdigt antagen plan under 2024.

Kontakt

Har du frågor eller idéer kring arbetet med översiktsplanen?
Kontakta oversiktsplan@varmdo.se