Havs- och kustplan

Sveriges kustkommuner ansvarar för översiktsplaneringen på land, för kusten och för territorialhavet. Nu påbörjar vi arbetet med en havs- och kustplan för Värmdö kommun.

Vi jobbar nu med en havs- och kustplan!

I vårt havs- och kustområde finns olika intressen som behöver samsas med varandra. Samtidigt behöver havet skyddas långsiktigt som en viktig resurs och användningen av mark- och vattenområden behöver vara hållbar.

Havs- och kustplanen tar avstamp i de strategier och riktlinjer som finns i kommunens översiktsplan, men fokus för planen är vårt havs- och kustområde. Planen ska ge en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ska också ge vägledning inför beslut om hur mark- och vatten i vårt havs- och kustområde ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras. Den visar också hur nationella, regionala och lokala intressen samordnas.

Process

En tidsaxel

 

Under 2022 arbetar Värmdö kommun fram en samrådshandling, ett första förslag på havs- och kustplan.

Under året har olika former av dialog genomförts för att informera om vad en havs- och kustplan är och för att ta reda på vilka styrkor och utmaningar som finns i skärgårdsområdet i nuläget och för framtiden.

Arbetet med samrådshandlingen fortsätter nu och tanken är att beslut om samråd av havs- och kustplanen ska fattas av kommunstyrelsen under 2023.

Under samrådet kommer det att finnas möjlighet för myndigheter och medborgare att tycka till om förslaget på havs- och kustplan. Därefter kommer planförslaget att omarbetas innan det ställs ut för granskning där myndigheter och medborgare återigen får tycka till. Information om arbetet kommer att publiceras löpande på kommunens hemsida. Målet är att planen ska antas under 2024.

Kontakt

Har du frågor eller idéer kring arbetet med översiktsplanen?
Kontakta oversiktsplan@varmdo.se