Frågor och svar särskilt boende Pilhamn

Har du frågor angående markanvisningen för det särkskilda boendet i Pilhamn? Ställ din fråga här så svarar vi så fort som möjligt. Skicka din fråga till oss senast den 27 januari 2020 för att svar ska kunna lämnas i tid.

Observera att under julledigheten kan svar på vissa frågor dröja något.

Här ställer du din fråga

Använd formuläret nedan. Alla som skickar oss en fråga måste fylla i namn och mejladress. Alla frågor kommer att publiceras nedan för att underlätta för andra som eventuellt har samma fråga.

Namnet på frågeställaren kommer inte att publiceras. Kommunen behöver kontaktuppgifter för att direkt kunna lämna svar till frågeställaren via e-post. Innan du ställer din fråga, kolla gärna att frågan inte redan är besvarad nedan.

Din fråga och dess svar blir synligt först efter att kommunen godkänt det. Inlägg som strider mot svensk lag eller god sed kommer inte att publiceras.
Frågor och svar

Bifogat finns en DWG över området

Observera att avvikelser kan förekomma.
Primärkarta Brunn 1:507 markanvisning

Fråga:

Givet den pågående markanvisningen, när kommer kommunen genomföra en separat upphandling av vårdoperatör?

Reviderat svar:

Vi kommer troligen att välja vårdoperatör i samband med att markanvisningsavtal skrivs med vinnaren av tävlingen. Efter att markanvisningen är avklarad kommer en upphandling ske med en eventuell privat aktör i linje med den vinnande förslaget.

Fråga:

Vi har ett lämpligt SÄBO under uppförande ej inflyttad vid anbudslämnande. Kan vi använda detta som referensprojekt?

Svar:

Om ni saknar ett projekt som är genomfört kan ni lämna in det. Men lämna i första hand in ett projekt som är genomfört vid anbudslämnande om ni har det. Projektet behöver inte vara inflyttat.

Syftet är att det ska redovisas genom foton hur resultat blivit när projektet är genomfört.

Fråga:

Hur ser nuvarande kösituation ut för äldreboendeplatser i Värmdö kommun? Vänligen ange antal personer som väntar på en boendeplats.

Svar:

För närvarande står 12 personer i kö till särskilt boende.

Fråga:

Ny byggnad ska enligt detaljplanen anpassas till kulturmiljön och ett par specifika kravställningar finns nämnda. Min fråga är ifall kommunen förväntar sig ett byggnadsuttryck härmar kulturmiljöns eller ifall det också finns ett intresse av ett modernt uttryck som snarare kompletterar än härmar den äldre bebyggelsen?

Svar:

Kommunen förväntar sig inte ett byggnadsuttryck som härmar kulturmiljön. Däremot att förslaget till exempel i volymhantering eller materialval inspireras av och hämtar uttryck från kulturmiljön även om gestaltningen kan vara samtida.

Fråga:

Vad är fastställd dygnstaxa av Värmdö kommun till operatörer som får teckna ramavtal?

Svar:

Kommunen tillämpar idag en driftstaxa enligt följande:

tabell vårdnivåpen särskilt boende

I ovan ersättningsnivå ingår inte lokalkostnader (hyra) utan ersätts idag av kommunen i ett förhållande 1:1. Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att se över denna modell. Troligtvis kommer kommunen landa i en enhetstaxa likt ovan men med en höjd nivå för att inkludera lokalkostnader. Kommunens taxa ska eftersträva en likartad behandling av olika driftalternativ samt fastställs årligen av kommunfullmäktige.

Fråga:

Har kommunen en önskan om när i tid det särskilda boendet ska kunna tas i drift?

Svar:

Kommunen vill att det särskilda boendet ska kunna tas i drift så snart som möjligt.

Fråga:

I tävlingen anges:

"Det särskilda boendet ska ha ett tillagningskök"

Avses med detta ett tillagningskök enbart för äldreboendet eller ska köket kunna leverera mat till andra enheter och isåfall till vilka volymer ?

Avser man att det ska vara ett tillagningskök per boendeenhet eller ett för hela boendet och hur vill man isåfall att respektive kök på mottagningsenheten ska utformas, som rena mottagningskök?

Svar:

Tillagningsköket ska minst kunna serva det särskilda boendet, men det är självfallet välkommet med en utvecklad service om det finns intresse.

Fråga:

Angående referensobjekt så har vi har ett antal äldreboende vi genomfört men de har ett par år på nacken nu. Vi skulle föredra att använda oss av ett äldreboende vi bygger i detta nu.

Då är min fråga hur många poäng ger ett äldreboende under uppförande 0–10? Eller riskerar vi att bli diskvalificerade?

Svar:

Ni riskerar inte att bli diskvalificerade eftersom referensprojektet är ett bedömningskriterier. Ni kan dock inte få högsta poäng eftersom ni inte kan redovisa foton från det genomförda projektet.

Fråga:

Hur kommer poängen att fördelas exempelvis avseende pris där det anges att man kan få mellan 0 och 40 poäng.

Får den som har högsta pris 40 poäng eller fördelas 40 poäng mellan det högsta priset och det lägsta?

Eller får högsta pris 40 poäng och tvåan 30 poäng etc? Eller hur sker poängbedömning/ fördelning?

Svar:

Det eller de anbud som har högst anbudspris kommer att få 40 poäng. Hur fördelningen görs utöver det beror på inkomna anbud, poängen kommer att differentieras beroende på respektive anbudspris storlek.

Fråga:

Tolkar vi det rätt i att byggarean, dvs fotavtrycket på tomten, får vara max 2500 kvm, och att BTA (på två plan, ej vind) ska vara minst 4500 kvm?

Svar:

Utformningen av förslaget ska ta hänsyn till de bestämmelser som finns i detaljplanen. I detaljplanen finns det angivet bestämmelse om största byggnadsarea om 2500 kvm och minsta fastighetsstorlek om 4500 kvm.

Fråga:

Hur har kommunen tänkt sig att processen kring hyreskontrakt och vårdoperatör ska se ut?

Svar:

Exploatören ska i sitt anbud ange hur verksamheten ska driftas. Kommunen planerar för att verksamhetsutövaren är en privat aktör. Om exploatören har en privat aktör ska hyreskontrakt tecknas mellan verksamhetsutövaren och exploatören. Vid privat regi kommer kommunen genom upphandling köpa boendeplatser av verksamhetsutövaren. Upphandling kommer i sådant fall att påbörjas efter att markanvisningsavtalet är tecknat.

Fråga:

Parkeringstalet enl. detaljplan är 0,4 vilket är högt för ett SÄBO. Detta ska hanteras inom fastigheten, och motsvarar då en yta på cirka 20 % av hela fastigheten. I planbeskrivningen står att läsa om möjlig GA för parkeringsremsa inom planens P-område. Vad gäller?

Svar:

Det särskilda boendet kan räkna med att ha minst 12 parkeringsplatser inom planens P-område genom en gemensamhetsanläggning. Om det särskilda boendet vill ha parkeringsplatser inom P-området är exploatören ansvarig för de kostnader som uppkommer till följd av det särskilda boendets parkeringar.

Fråga:

Enligt planbestämmelserna ska minst hälften av boningsrummen vara orienterade mot tyst sida.

Vårdlägenheter består endast av ett rum, och då blir följdfrågan hur denna planbestämmelse ska tolkas, kan vårdlägenheter ligga mot vägen?

Svar:

Frågor som rör bygglov ställs till kommunens bygglovsenhet via servicecenter, varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00.

Fråga:

Parkeringstalet enl. detaljplan är 0,4 vilket är högt för ett SÄBO. Detta ska hanteras inom fastigheten, och motsvarar då en yta på ca 20% av hela fastigheten. I planbeskrivningen står att läsa om möjlig GA för parkeringsremsa inom planens P-område. Vad gäller?

Svar:

Det särskilda boendet kan räkna med att ha minst 12 parkeringsplatser inom planens P-område genom en gemensamhetsanläggning. Om det särskilda boendet vill ha parkeringsplatser inom P-området är exploatören ansvarig för de kostnader som uppkommer till följd av det särskilda boendets parkeringar.

Fråga:

Ska det finnas ett tillagningskök för hela boendet och utöver det ett mottagningskök på respektive avdelning?

Svar:

Vi har inte specificerat om det ska finnas ett mottagningskök på respektive avdelning. Det är dock vanligt att det finns ett mindre kök per plan där man exempelvis kan förbereda enklare mellanmål etc. Hur avdelningar och logistik i boendet ska utformas är upp till byggare och ev operatör.

Fråga:

Som byggherre och fastighetsägare är det avgörande inför ett investeringsbeslut att veta vem som är den tänkta hyresgästen, vilka hyresintäkter kommer fastigheten att inbringa och vilka risker som finns kopplade till dessa hyresintäkter. På motsvarande sätt är det avgörande för ett vårdföretag att känna till vilka långsiktiga spelregler och villkor som gäller för den äldreomsorg som man tänker sig bedriva. Med detta som bakgrund kommer ett antal frågor kring villkoren för en tilltänkt hyresgäst.

 1. Kan ni beskriva mer i detalj hur ni tänker handla upp vård och omsorgen i efterhand enligt LOU?
 2. Det finns idag två privata vårdaktörer på Värmdö idag som är upphandlade enligt LOU. Har de identiska villkor? Kommer en tilltänkt vårdaktör få exakt samma villkor eller kommer de anpassas utifrån varje aktör?
 3. Hur kommer vårdersättningen räknas upp? OPI?
 4. Kommer kommunen garantera köp av ett antal platser?
 5. När beräknas kommunens nya system för lokalschablon vara färdig och träda i kraft? Kommer den ta hänsyn till att boenden är byggda vid olika tidpunkter och därmed har olika hyreskostnader?
 6. Som vi tolkar markanvisningsunderlaget kommer val av vårdoperatör (och dennes verksamhetsidé) inte på något sätt påverka utvärderingen av inkomna tävlingsförslag?

Svar:

 1. Vi kommer att efter påskrivet avtal gällande markanvisning påbörja en dialog med aktuell vårdoperatör i enlighet med förslag. Beroende på operatör kan processen komma att se annorlunda ut. Blir det en privat operatör kommer upphandling att ske. Villkoren för upphandlingen kommer att tas fram efter markanvisningen är avklarad.
 2. De har lika villkor. Troligtvis kommer tilltänkt vårdaktör inte ha samma villkor eftersom kommunen kommer se över ersättningsystemet under 2020 och skapa likvärdiga villkor för privata så väl som egen regi. Exakt hur systemet utformas kommer att utredas.
 3. Årligen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
 4. Kommunen kan inte garantera men det troligaste scenariot är ändå att kommunen kommer köpa majoriteten av platserna.
 5. Utredning kommer ske under 2020 och beslut sker troligen innan årsskiftet nästa år.
 6. Val av vårdoperatör kommer inte påverka utvärderingen av tävlingsförslagen.

Fråga:

Efter vinst i markanvisningen, när förväntas tillträde ske?

Svar:

Tillträde förväntas ske under första halvåret 2021.