Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar samhällets utveckling
på lång sikt. Samrådsförslaget för den uppdaterade översiktsplanen visar utvecklingen i Värmdö kommun till år 2035.

Digitalt samrådsmöte

Den 20 maj klockan 17:00–19:00 sände vi ett förinspelat samrådsmöte med information om översiktsplaneförslaget. Under sändningen fanns möjlighet att ställa frågor till oss som jobbar med översiktsplanen via chatt. Du kan fortfarande ta del av filmen samt läsa frågorna och svaren från samrådsmötet här.

Till det digitala samrådsmötet

Nu samråder vi den uppdaterade översiktsplanen!

En översiktsplan ger en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ger också vägledning inför beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras. Den visar också hur nationella, regionala och lokala intressen samordnats.

Ta del av filmen som berättar mer om översiktsplanen

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan vägledande för utvecklingen av kommunen.

Arbetet med att uppdatera översiktsplanen påbörjades under våren 2020. Arbetet har innefattat en översyn av befintlig översiktsplan utifrån ny lagstiftning och nya regionala och kommunala styrdokument samt tidig dialog med medborgare, nämnder och myndigheter. Resultatet presenteras nu och vi vill ha dina synpunkter på planförslaget. Dina åsikter är en viktig del i vårt arbete med att ta fram översiktsplanen för Värmdö kommun.

Under perioden 10 maj – 4 juli har du möjlighet att ta del av planförslaget och kan lämna synpunkter till oss som jobbar med översiktsplanen.

Du kan även boka in digitala möten för att ställa frågor till översiktsplanens projektledare och tjänstepersoner som har deltagit i arbetet.

Ett blädderexemplar av översiktsplanen finns tillgänglig på servicecenter i kommunhuset.

Lämna synpunkter på översiktsplanen

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda mellan 2021-05-10 och 2021-07-04.
För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

  1. Via e-tjänst: se/oversiktsplan Länk till annan webbplats.
  2. Via e-post: registrator@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2019KS/1379.
Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Boka in digital dialog

Är du privatperson, medlem i en samfällighetsförening eller driver ett eget företag och har frågor eller funderingar kring planförslaget? Boka in ett digitalt möte med projektledarna för arbetet med att uppdatera översiktsplanen!

Digital dialog Översiktsplan Öppnas i nytt fönster.


Efter samrådet kommer inkomna synpunkter redovisas och bemötas i en samrådsredogörelse som presenteras på kommunens webbplats i samband med granskning av översiktsplanen. Efter samrådet sker en omarbetning av planförslaget för att sedan gå ut på granskning där myndigheter och medborgare återigen får tycka till. Information om arbetet kommer publiceras löpande på kommunens hemsida. Processen med att ta fram en översiktsplan är lång och det är många som ska involveras i arbetet. Målet är att ha en färdigt antagen översiktsplan under 2022.

Process översiktsplan

Kontakt

Har du frågor eller idéer kring arbetet med översiktsplanen?

Kontakta oversiktsplan@varmdo.se

Ta del av översiktsplan 2012-2030

I mapparna nedan finns översiktsplanen kapitelvis som pdf-dokument.