Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar samhällets utveckling på lång sikt. Den aktuella översiktsplanen visar utvecklingen i Värmdö kommun år 2012–2030.

Vi jobbar nu med att uppdatera översiktsplanen!

Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att uppdatera översiktsplanen. Den nu gällande översiktsplanen 2012–2030 behöver ses över med hänsyn till nya lagstiftningar och andra styrdokument i kommunen.

En översiktsplan ger en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ger också vägledning inför beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras. Den visar också hur nationella, regionala och lokala intressen samordnats.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan vägledande för utvecklingen av kommunen.

Process

Process översiktsplan

Under 2020 kommer Värmdö kommun att arbeta fram en samrådshandling, ett första förslag på översiktsplan. Under arbetet med samrådshandlingen har vi haft digitala dialoger med kommuninvånare och företagare för att i ett så tidigt stadie som möjligt samla in information och synpunkter från medborgare och berörda.

Olika former av dialog kommer att genomföras och har genomförts för att informera om vad en översiktsplan är och för att ta reda på vilka styrkor och utmaningar som finns i kommunen i nuläget och för framtiden.

Information om arbetet kommer att löpande publiceras här på kommunens webbplats.

Vid samrådstillfället kommer det finnas möjlighet för myndigheter och medborgare att tycka till om förslaget på översiktsplan. Samrådet planeras hållas under våren 2021. Därefter kommer det ske en omarbetning av förslaget för att sedan gå ut på granskning där myndigheter och medborgare återigen får tycka till. Information om arbetet kommer publiceras löpande på kommunens hemsida. Processen med att ta fram en översiktsplan är lång och det är många som ska involveras i arbetet. Målet är att ha en färdigt antagen översiktsplan under 2022.

Pågående arbete och tidig dialog

Just nu arbetar kommunen med att ta fram ett förslag på översiktsplan. Som en del i detta arbete vill kommunen i ett tidigt skede veta hur du som invånare, företagare, fritidsboende eller besökare använder platser och vad du tycker om olika områden i kommunen. Under våren, sommaren och hösten har det därför funnits möjlighet att boka in digitala möten med projektledarna för översiktsplanen för att lämna synpunkter eller ställa frågor i ett tidigt skede. Man har även haft möjlighet att lämna synpunkter och information direkt i karta kring var man vill att kommunen ska utveckla bostäder, näringsliv och vilka platser som används på vilket sätt och är viktiga att bevara. Dialogen med dig är en viktig del i vårt arbete med att ta fram översiktsplanen för Värmdö kommun.

Just nu arbetar vi med att sammanställa all information vi har fått in och tar fram en samrådshandling, vi har därför stängt möjligheten till digital dialog och dialogkartan. Under våren 2021 kommer du ha möjlighet att inkomma med synpunkter på det förslag på översiktsplan som presenteras vid samråd.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oversiktsplan@varmdo.se

Digital dialog Översiktsplan

Dialogkarta

Kontakt

Har du frågor eller idéer kring arbetet med översiktsplanen?
Kontakta oversiktsplan@varmdo.se

Ta del av översiktsplan 2012-2030

I mapparna nedan finns översiktsplanen kapitelvis som pdf-dokument.


Äldre översiktsplaner

Översiktsplan 2003


Översiktsplan 1992