Översiktsplan 2012-2030

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar samhällets utveckling på lång sikt. Den aktuella översiktsplanen visar utvecklingen i Värmdö kommun år 2012–2030.

Översiktsplanen är vägledande

En översiktsplan ger en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ger också vägledning inför beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras.

Planen visar hur kommunens mark- och vattenområden bör disponeras för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle. Den visar också hur
nationella, regionala och lokala intressen samordnats.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan vägledande för utvecklingen av kommunen. Speciellt intressant för Värmdö är tillgängligheten till stränderna och utbyggnaden av vatten och avlopp.

Hela översiktsplanen kapitelvis

I mapparna nedan finns översiktsplanen kapitelvis som pdf-dokument.

Kollektivtrafiknära lägen utvecklas

För avgränsade områden kan fördjupade eller tematiska översiktsplaner tas fram. I översiktsplan 2012–2030 prioriteras utveckling i kollektivtrafiknära lägen i centrumområden i Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Björkås och Stavsnäs.

Ny prioritering av förändringsområden 2018


Kartbild ny prioritering av förändringsomrdåen 2018

Klicka på bilden för att förstora den


Genom detaljplanläggning och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i väl belägna förändringsområden kommer kommunen att underlätta omvandlingen av fritidshus till permanentboende.

Kartan visar den nya prioriteringen av förändringsområden utifrån beslut i KSPU den 22 mars 2018.

Beslutet innebär att några centralt belägna områden med hög permanentningsgrad och stora VA-problem kommer att tidigareläggas för planläggning och VA-utbyggnad. Beslutet innebär också att fler områden som idag är planlagda med en begränsad byggrätt (s.k. 60/40-områden) kommer att tidigareläggas för planläggning med större byggrätt och kommunalt VA.

Tidigare beslutade förändringsområden (PFO-områden) på längre avstånd från Gustavsberg kan då behöva vänta längre på planläggning och VA-utbyggnad.

Äldre översiktsplaner

Översiktsplan 2003

Översiktsplan 1992