Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar samhällets utveckling
på lång sikt. Samrådsförslaget för den uppdaterade översiktsplanen visar utvecklingen i Värmdö kommun till år 2035.

Nu har översiktsplanen varit ute på samråd

En översiktsplan ger en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ger också vägledning inför beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras. Den visar också hur nationella, regionala och lokala intressen samordnats.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan vägledande för utvecklingen av kommunen.

Arbetet med att uppdatera översiktsplanen påbörjades under våren 2020. Arbetet har innefattat en översyn av befintlig översiktsplan utifrån ny lagstiftning och nya regionala och kommunala styrdokument samt tidig dialog med medborgare, nämnder och myndigheter. Resultatet presenteras nu och vi vill ha dina synpunkter på planförslaget. Dina åsikter är en viktig del i vårt arbete med att ta fram översiktsplanen för Värmdö kommun.

Under perioden 10 maj – 4 juli var förslaget till uppdaterad översiktsplan ute på samråd. Under samrådet gavs möjlighet för alla att ta del av planförslaget och lämna synpunkter till oss som jobbar med översiktsplanen. Under denna period var det även möjligt att boka in digitala möten för att ställa frågor till översiktsplanens projektledare och tjänstepersoner som har deltagit i arbetet.

Nästa steg i arbetet

De synpunkter som inkom under samrådet kommer att redovisas och bemötas i en samrådsredogörelse som presenteras på kommunens webbplats i samband med granskning av översiktsplanen. Nu kommer vi att omarbeta planförslaget utifrån de synpunkter som har kommit in under samrådet, för att sedan gå ut på granskning där myndigheter och medborgare återigen får tycka till. Granskningen av översiktsplanen planeras till vintern/våren 2022 och kommer att pågå under minst två månader. Under denna granskningstid kommer planförslaget, miljökonsekvensbeskrivningen samt samrådsredogörelsen finnas tillgängliga att ta del av. Efter granskningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande.

Information om arbetet kommer publiceras löpande på kommunens hemsida. Processen med att ta fram en översiktsplan är lång och det är många som ska involveras i arbetet. Målet är att ha en färdigt antagen översiktsplan under 2022.

Process översiktsplan

Kontakt

Har du frågor eller idéer kring arbetet med översiktsplanen?

Kontakta oversiktsplan@varmdo.se

Ta del av översiktsplan 2012-2030

I mapparna nedan finns översiktsplanen kapitelvis som pdf-dokument.