Dialogkarta

Värmdö kommun arbetar nu med att uppdatera översiktsplanen för kommunen. Som en del i detta arbete vill vi i ett tidigt skede veta hur du som invånare, företagare, fritidsboende eller besökare använder platser och vad du tycker om olika områden i kommunen. Var tycker du att det ska byggas, utvecklas och bevaras?

Fram till november 2020 har kommunen haft en dialogkarta öppen. Vi har nu stängt dialogkartan för att arbeta in synpunkterna i förslaget på översiktsplan som kommer presenteras i samrådet under våren 2021.

Dialogen med dig är en viktig del i vårt arbete med att ta fram översiktsplanen för Värmdö kommun. Översiktsplanen ska visa kommunens utveckling av mark- och vattenområden i grova drag, hur vi vill att mark och vatten ska användas i framtiden.

Vad händer med mina synpunkter?

Dialogkartan är ett led av flera i kommunens arbete med översiktsplanen. Synpunkterna kommer att sammanställas och utgöra ett underlag för arbetet med översiktsplanen. Resultatet av dialogkartan kommer att presenteras när översiktsplanen går ut på samråd. Under samrådet kommer möjlighet finnas att lämna synpunkter, då på ett förslag till översiktsplanen. Efter samråd revideras översiktsplanen för att sedan gå ut på granskning vilket innebär att det återigen finns möjlighet att komma in med synpunkter.