Samrådsmöte om Värmdö kommuns översiktsplan

Thumbnail för film

Filmen ovan är ett förinspelat samrådsmöte där vi berättar om förslaget på uppdaterad översiktsplan för Värmdö kommun. Mellan klockan 17:00 -19:00 den 20 maj år 2021 fanns möjlighet att ställa frågor om översiktsplaneförslaget och arbetet med att uppdatera översiktsplanen via ett formulär på denna sida. Svaren på de frågorna som inkom under eventet hittar du nedan.

Alla inkomna frågor och svar kommer att sammanställas och finnas tillgängliga i vår lista för vanliga frågor och svar på översiktsplanens webbportal. Där kan du redan nu läsa de frågor som vi besvarat tidigare.

Frågor och svar om översiktsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplanens webbportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du synpunkter på förslaget eller vill föreslå förändringar, skickar du in dessa till kommunen via e-tjänst, mejl eller brev. Läs mer om hur du gör det längre ner på sidan.

Inkomna frågor och svar under live-eventet


Fråga: Vad finns det för detaljer i översiktsplanen för att klara klimatmålen enligt Parisavtalet? Bland annat- att fasa ut alla fossila bränslen och hålla klimatuppvärmningen till under 1,5 grader?

Svar: Vi vill lokalisera ny bebyggelse till kollektivtrafiknära lägen och platser nära service samt bygga ut laddinfrastruktur. Kommunen har även mål om att minska klimatpåverkan från kommunala fastigheters energianvändning. Läs mer om kommunens arbete med klimat och miljö Öppnas i nytt fönster.


Fråga: Betyder det att målsättningen är att maximera tillväxten? I så fall, i vilken takt? På vilket sätt ser ni den befintliga befolkningen i Värmdö som er målgrupp? Eller är huvudfokus potentiella nya invånare enbart?

Svar: Målsättningen med översiktsplanen är inte att maximera tillväxten, utan att möta den på ett hållbart sätt. I dokumentet Riktlinjer för bostadsförsörjning så anges den politiska ambitionen för bostadsutvecklingen. Målgruppen för översiktsplanen är kommunens medborgare, tjänstepersoner samt myndigheter.


Fråga: Hur kan jag ställa frågor efter att samrådsmötet är slut?

Svar: Har du frågor kan du antingen mejla oss på oversiktsplan@varmdo.se eller boka in ett digitalt möte via varmdo.se/oversiktsplan. Har du däremot synpunkter på förslaget som du vill att vi tar med oss i vårt fortsatta arbete med översiktsplanen, så kan du scrolla längst ner på den här webbsidan för att se hur du går till väga.


Fråga: Tycker första frågan om varför kommunen ska växa inte är tillräckligt väl besvarat. Finns inget självändamål i att bli fler.

Svar: Hela Stockholmsregionen har bostadsbrist och Värmdö kommun har ett delansvar i att arbeta med detta.


Fråga: I den nuvarande översiktsplanen är strategin att expandera byggande inifrån centrumlägen och ut. Det ser inte ut som att de prioriterade förändringsområdena följer denna princip. Har kommunen ändrat inriktning?

Svar: Kommunen prioriterar fortfarande utbyggnad av centrumområden i första hand. När vi bygger ut vårt vatten och avlopp gör vi det inifrån och ut, men när det gäller prioriterade förändringsområden har vi även behövt väga in andra aspekter. Till exempel omoderna detaljplaner med små byggrätter och miljö.


Fråga: Varför behöver kommunen växa egentligen?

Svar: Värmdö är en del av Stockholmsregionen, som är en växande region. Värmdö kommun har också en positiv befolkningsutveckling, har haft det länge och kommer att fortsätta ha. Eftersom både regionen och kommunen växer så behöver vi se till att det byggs fler bostäder så att alla har någonstans att bo.

Lämna synpunkter på översikts­planen

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda mellan 2021-05-10 och 2021-07-04.
För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ:

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2019KS/1379. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling. Inkomna synpunkter besvaras i samrådsredogörelsen som presenteras när översiktsplaneförslaget efter samråd har omarbetats och ska godkännas för granskning.