Ekvik 1:29, ändring av detaljplan

Inom detaljplan för Ekvik 1:1, DP 9, ligger fastigheten Ekvik 1:29, och på denna Villa Soludden. Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att utarbeta en detaljplaneändring för rubricerat område.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att är att ge Villa Soludden, konferensanläggningen på fastigheten Ekvik 1:29, möjlighet att förbättra sin verksamhet genom tillbyggnad av huvudbyggnaden. Syftet i övrigt är oförändrat lika den underliggande planens; att stödja uppförande av en högklassig byggnad för konferensverksamhet och bastu.

Foto på konferensanläggning Ekvik 1:29

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Granskning

Förlängd granskningstid 2020-02-10 - 2020-03-01

Efter den redan genomförda granskningen under tiden 2019-11-18–2019-12-09 har uppdagats att den länk genom vilken yttranden ska kunna lämnas inte har fungerat. Därför förlängs härmed svarstiden för granskningen med perioden 2020-02-10 – 2020-03-01.

Det här bifogade planförslaget och dess handlingar är alltså desamma som i det förra utskicket, och de synpunkter som ingivits under den förra svarstiden är giltiga yttranden i ärendet. Därför behöver den som redan ingivit ett yttrande inte skicka in detta på nytt.

Tyck till

Under granskningen finns möjlighet att lämna in ett yttrande med eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i ett granskningsutlåtande som presenteras på kommunens webbplats varmdo.se/ekvik. Utlåtandet ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Värmdö kommun eftersträvar att minska antalet utskick av planhandlingar i pappersformat. Till fastighetsägare inom och angränsande till planområdet översänds därför enbart informationsbrev.

Samtliga handlingarna finns att ta del av:

  1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i full skala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
  2. Här på projektets sida, se handlingar nedan

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2020-03-01.
För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

  1. Via e-tjänst: varmdo.se/ekviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 15KS/1. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut. Skriftliga yttranden som kommit in till kommunen redan under plansamrådet

(2018-02-06 till 2018-02-26) behöver dock inte framföras på nytt för att ge rätt att överklaga.

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Bakgrund

Fastighetsägarens ansökan om planbesked är godkänd av kommunstyrelsens planutskott, som även givit uppdrag att starta planarbetet.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Axel Sirén via mejl axel.siren@varmdo.se eller via servicecenter på telefon 08-570 470 00.