Skevik 1:190, del av och Skevik 1:1, del av

Syftet med detaljplanen är att tillskapa cirka 70 bostäder. Bostadshus, förskole-gård, gård, teknik- och miljöhus, parkering och allmän plats föreslås inom planområdet. Utbyggnad av allmän plats omfattar utbyggnad av gångstråk till busshållplats, breddning av trottoar på västra sidan av Björnskogsvägen, övergång samt anläggande av utegym och iordningställande av parkmark.

Planområdet invid Björnskogsvägen markerat i rött

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Just nu befinner sig planarbetet mellan granskning och antagande.

Uppskattad tidplan

Antagande beräknas till Q3 2021.

Planhandlingar Skevik 1:190, del av och Skevik 1:1,
del av

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete,


Bakgrund

Det aktuella detaljplaneområdet nyttjas idag som grusad idrottsplan, markparkering och förskolegård. I direkt anslutning till det föreslagna detaljplaneområdets västra gräns och inom det föreslagna detaljplaneområdet finns en befintlig gång- och cykelväg som idag utgör entré till Skeviks naturreservat.

Förslaget omfattar nybyggnad av 2 st flerbostadshus om fem våningar, totalt cirka 75 hyresrätter. Föreslagen exploatering omfattar också markparkering, cykelparkeringar, anläggande av ute gym och ett mindre miljöhus/förråd.

Föreslagna bostadsbyggnader föreslås utföras med fasader av infärgade betongelement, balkonger till varje lägenhet och med uteplats för lägenheter i markplan.

Kommunens översiktsplan (ÖP). Gällande ÖP anger bland annat för ny bostadsbebyggelse att den ska tillkomma i centrumnära lägen där det finns tillgång på kollektivtrafik, kommunal och kommersiell service.

Vid senare granskningsperiod skickas information om detaljplanen ut till fastighetsägare inom området och angränsande till planområdet. Information skickas även till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar. Uppdaterad information om planarbetet återfinns på denna sida.

Kontakta handläggare

Anna Fredriksson, projektledare, anna.fredriksson@varmdo.se,
David Johansson, exploateringsingenjör, david.johansson1@varmdo.se
eller via servicecenter 08-570 470 00.