Skevik 1:190, del av och Skevik 1:1, del av

Syftet med detaljplanen är att tillskapa cirka 70 bostäder. Bostadshus, förskole-gård, gård, teknik- och miljöhus, parkering och allmän plats föreslås inom planområdet.

Ortofoto över planområdet invid Björnskogsvägen markerat i rött. Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora.

Syfte med planarbetet

Detaljplanen kommer att medföra följande förändringar utanför detaljplaneområdet:

  • I entrén till Värmdöleden anläggs ett utegym.
  • Trottoar byggs från de nytillkommande bostadshusen till busshållplatsen öster
    om Björnskogsvägen.
  • Trottoaren väster om Björnskogsvägen breddas och förses med belysning för att möjliggöra en sammanhängande gång och cykelbana till centrala Gustavsberg.
  • Övergång över Björnskogsvägen anläggs.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Laga kraft

Detaljplanen har fått laga kraft 2021-12-16. Plannummer DP245.

Beslut om antagande fattades av kommunfullmäktige 2021-11-10.

Bakgrund

Det aktuella detaljplaneområdet nyttjas idag som grusad idrottsplan, markparkering och förskolegård. I direkt anslutning till det föreslagna detaljplaneområdets västra gräns och inom det föreslagna detaljplaneområdet finns en befintlig gång- och cykelväg som idag utgör entré till Skeviks naturreservat.

Förslaget omfattar nybyggnad av två stycken flerbostadshus om fem våningar, totalt cirka 75 hyresrätter. Föreslagen exploatering omfattar också markparkering, cykelparkeringar, anläggande av ute gym och ett mindre miljöhus/förråd.

Kommunens översiktsplan (ÖP). Gällande ÖP anger bland annat för ny bostadsbebyggelse att den ska tillkomma i centrumnära lägen där det finns tillgång på kollektivtrafik, kommunal och kommersiell service.

Planhandlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete,

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Linnea Olofsson, linnea.olofsson@varmdo.se
eller exploateringsingenjör David Johansson, david.johansson1@varmdo.se
eller via servicecenter på 08-570 470 00.