Mörtnäs 1:170, infartslösning

Fastigheten Mörtnäs 1:170 är en äldre fastighet som ligger intill väg 222, Skärgårdsvägen, är idag belägen inom detaljplanen för Västra Mörtnäs (D187).

Flygbild Mörtnäs 1:170 infartslösning

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Enkelt planförfarande - mellan start och samråd

Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar.

Planhandlingar

Uppstart av planarbete

Bakgrund och Syfte

Tidigare hade fastigheten sin utfart direkt mot Skärgårdsvägen men den är inte längre lämplig av trafiksäkerhetsskäl efter ombyggnaden av Skärgårdsvägen. Fastigheten angörs därför sedan några år tillbaka via Fenix väg i industriområdet och gång- och cykelvägen som går parallellt med Skärgårdsvägen. Fenix väg ligger i Mölnviks köpcentrum där detaljplan D33 gäller och gång- och cykelvägen ligger utanför planlagt område. Det finns ett utfartsförbud i D33 där planen gränsar gång- och cykelvägen och det är därför inte möjligt att garantera utfart för fastigheten Mörtnäs 1:170 enligt gällande planerna.

Syftet med planläggningen är att reglera tillfarten till fastigheten Mörtnäs 1:170 på ett lämpligt sätt. 

Ärendets handläggning - enkelt planförfarande

Ärendet handläggs med ett så kallat enkelt planförfarande, enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 7 §. Enkelt planförfarande kan tillämpas om den föreslagna åtgärden är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. 

Innan kommunfullmäktige kan anta detaljplanen ska länsstyrelsen, berörda sakägare och andra som har ett väsentligt intresse av tillägget underrättas om detta och beredas möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sofia Elrud via mejl sofia.elrud@varmdo.se eller telefon
08-570 470 00.