Ösby 1:229 - Tillägg till detaljplan för Mölnvik Dp 33

Syftet med tillägg till detaljplanen är att undanröja prickmark på fastigheten Ösby 1:229 för att möjliggöra framtida bebyggelse.

Flygbild Ösby 1:229

Klicka på bild för att förstora

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Enkelt planförfarande - mellan start och samråd

Vilande planarbete

Arbetet med detaljplaneändringen har lagts på is i väntan på Trafikverkets vägplan för väg 222, Grisslingerakan.

Infartslösningen till Mörtnäs 1:170 är avhängig av Grisslingerakans utformning.

Planhandlingar Ösby 1:229 - Tillägg till detaljplan för Mölnvik Dp 33

Uppstart av planarbete

Bakgrund

Detaljplanen för Mölnviks arbetsplatsområde (Dp 33) upprättades 1992 och vann laga kraft 1993. På områdets norra del hade omfattande markarbeten i form av bergschakt och fyllnader utförts i avsikt att förbereda marken för utbyggnad av småindustri. På fastigheten Ösby 1:229 lades prickmark på den kuperade delen av fastigheten som vätte mot naturmarken i norr. Orsaken för prickmarkens placering anges inte i planhandlingarna men förmodligen ville man spara en bergssluttning som övergick till naturmark.

Naturmarken ingår numera i detaljplan för Mörtnäs 1:7 med flera (Dp 187) som vann laga kraft 2010. Mellan före detta naturområde och Ösby 1:229 kommer en uppsamlingsgata att anläggas. Den nya gatan kommer att försörja det nya exploateringsområdet väster om Älgstigen. Före detta naturmarken norr om Ösby 1:229 kan användas för industri, kontor eller skola.

Prickmarkerade kullen har sprängts bort och delar av prickmarkerat område ingår i parkeringsplats.  

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planchef Fredrik Cavallin, fredrik cavallin@varmdo.se, 08-570 470 00.