Ösby 1:77

Syfte med detaljplanen är att pröva planläggning för bostadsändamål för Ösby 1:77.

Planområdet är markerat med rött på kartan ovan.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd


Samrådshandlingar håller på och tas fram. Planarbetet befinner sig ett skede där förutsättningarna för planläggning utreds. Underlag och utredningar kring bland annat geoteknik, naturvärden, kulturvärden, buller och dagvatten är under framtagande. Start-PM för detaljplanen antogs i kommunstyrelsens planutskott (KSPU) 2018-05-17 § 28.

Bakgrund och förutsättningar

Planområdet är beläget sydost om Gustavsbergs centrum och området ligger i anslutning till Skärgårdsvägen och Gamla Svartens väg/Hästskovägen. Planområdet är cirka 7 600 kvm och omfattar fastigheterna Ösby 1:77, Ösby 1:318 och del av Gustavsberg 1:51.

Fastigheten Ösby 1:77 är inte detaljplanelagd. Angränsande fastigheterna Ösby 1:138 och Gustavsberg 1:51 ligger inom detaljplan Dp 93. Inom fastigheten fastighet Ösby 1:138 ligger Länkarnas hus och marken är reglerad i gällande detaljplan som bostadsändamål och centrumverksamhet. Länkarnas hus har skyddsbestämmelse [q2], vilket reglerar att byggnader inte får förvanskas. Fastigheten Gustavsberg 1:51 är reglerad som parkering i gällande detaljplan och parkeringen nyttjas idag av bland annat restaurangen Vita Hästens gäster.

Planområdet ingår i riksintresset för kulturmiljövård, Gustavsberg. I området finns två kulturhistoriskt intressanta byggnader, Missionshuset (Tallåskyrkan) och Länkarnas hus. De utgör en del av Gustavsbergs historia och utgör därmed delar av riksintresset för kulturmiljövård, Gustavsberg.

Syfte med detaljplanen är att pröva planläggning för bostadsändamål för Ösby 1:77, vilket innebär att en flyttning eller rivning av befintliga byggnader ska prövas i detaljplanearbetet. Bebyggelsen föreslås att i största del uppföras vid Skärgårdsvägen i syfte att ge gaturummet en stadsmässig karaktär, i enlighet med omvandlingen av Gustavsbergs centrum. Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta hänsyn till platsens förutsättningar som till exempel den omgivande bebyggelsen, den kuperade terrängen och de höga kultur- och naturvärdena.

Planhandlingar Ösby 1:77

Uppstart av planarbete

Planförfarande

Detaljplanearbetet kommer att genomföras med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), eftersom förvaltningen bedömer att förslaget inte är förenligt med översiktsplanen och att det är av betydande intresse för allmänheten.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta Andreas Dahlberg via mejl andreas.dahlberg@varmdo.se eller telefon

08-570 470 00.