Ösby 1:80 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att ett centrumnära industriområde i Gustavsberg kan omvandlas till ett attraktivt område med bostäder och verksamheter. Detaljplanen ska säkerställa att den tillkommande bebyggelsen håller en hög kvalitet i utformningen.

Detaljplanen ska också förbättra allmänhetens kopplingar mellan närområden som till exempel Kråkberget, Ösbyträsk naturreservat och Gustavsbergs centrum.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Antagen

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2020-06-17.

Planhandlingar Ösby 1:80, m.fl., bostadsbebyggelse i Skogsbo

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Bakgrund och förutsättningar

Planområdet ligger vid Skogsbovägen i Gustavsberg, norr om kommunhuset och söder om fastigheten Ösby 1:79 där byggnation av bostäder pågår. Planområdet är cirka 0,8 hektar stort och omfattar sex fastigheter bebyggda med byggnader för industri, kontor, restaurang och handel.

Kommunens befolkning ökar och därför finns det ett stort behov av nya bostäder. I kommunens översiktsplan anges att nya bostäder ska byggas i centrala lägen nära service, infrastruktur och kollektivtrafik. Skogsboområdet är ett utpekat arbetsplatsområde i översiktsplanen med kommunal administration, småindustri och service. Eftersom det på platsen planeras för bostäder anses detaljplanen sakna konkret stöd i översiktsplanen på denna punkt och planarbetet kommer därför bedrivas enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande i plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Planområdet ingick tidigare i angränsande planområde för fastigheten Ösby 1:88. Planområdet har nu delats upp och bedrivs som två separata detaljplaner.


Planförslaget

Ortofoto planområde Ösby 1:88

Illustration av föreslagen bebyggelse sett från Skogsbovägen.

Detaljplanen möjliggör för cirka 110 lägenheter och i husens bottenvåningar tillåts lokaler för centrumändamål som till exempel butiker, icke störande verksamheter och restauranger. Vidare omfattar planen allmänna platser i form av parkmark och ett gångstråk som knyter samman bostads- och naturområdena Kråkberget och Ösbyträsk.

Tillkommande bebyggelse föreslås i varierade höjder från två till åtta våningar. Stor vikt ska läggas på husens utformning och möte med gator och allmän platsmark för att området ska bli attraktivt både för boende och förbipasserande. Till planens granskningsskede ska ett gestaltningsprogram tas fram.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. Arbetet kommer att ske enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Linnéa Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.