Ösby 1:88 med flera, bostadsbebyggelse i Skogsbo

Kommunens befolkning ökar och därför finns det ett stort behov av nya
bostäder och lokaler.

Planområdet är markerat med vit linje på ortofotot.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och lokaler för verksamheter i ett centrumnära område i Gustavsberg.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Planen är pausad.

Bakgrund och förutsättningar

Planområdet ligger vid Skogsbovägen i Gustavsberg, norr om kommunhuset. Planområdet omfattar fastigheten Ösby 1:88 som är bebyggd med kontor och verkstad.

Kommunens befolkning ökar och därför finns det ett stort behov av nya bostäder. I kommunens översiktsplan anges att nya bostäder ska byggas i centrala lägen nära service, infrastruktur och kollektivtrafik. Skogsboområdet är ett utpekat arbetsplatsområde i översiktsplanen med kommunal administration, småindustri och service. Eftersom det på platsen planeras för bostäder anses detaljplanen sakna konkret stöd i översiktsplanen på denna punkt och planarbetet kommer därför bedrivas enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande i plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

I planområdet ingick tidigare även angränsande fastigheter inom detaljplan för Ösby 1:80
med flera. Planområdet har nu delats upp och bedrivs som två separata detaljplaner.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. Arbetet kommer att ske enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande.

Planarbetet

I planarbetet studeras möjligheter för ungefär 50 bostäder samt lokaler för verksamheter. Tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till pågående detaljplanering av kringliggande områden Kråkberget och Ösby 1:80 med flera. I planarbetet ska utredas lämplig utformning
och placering av byggnader, gårdar, parkering och gator. Förslagets påverkan på bland annat nedanstående aspekter ska också belysas:

  • Riksintresse för kulturmiljövård
  • Närmiljö
  • Trafiksäkerhet, framkomlighet för olika trafikslag
  • Dagvattenhantering
  • Förekomsten av förorenad mark

Planhandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Linnea Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.