Östra Charlottendal

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för ny bostadsbebyggelse med småhus och flerbostadshus. Inom planområdet föreslås även vårdboende, förskola, två idrottshallar, ett parkeringshus och ett friluftsområde med föreningslokaler.

Kartbild över området.

Illustrationsplan Östra Charlottendal.

Läget och avgränsning

Planområdet är idag en del av ett större sammanhängande skogsområde som ligger norr om Värmdöleden (väg 222), söder om det småskaliga bostadsområdet Kvarndammsringen, öster om Gustavsbergsvägen och väster om Kvarnsjön. Centrala Gustavsberg ligger cirka 1,5 kilometer norr om planområdet och handelsplatsen Värmdö marknad ligger strax västerut, i nära anslutning till planområdet.

Foto över området med hänvisning till olika områden. Ortofoto.

Planområdets avgränsning.

Syftet med planarbetet

Detaljplanen möjliggör omkring 700 nya bostäder, varav cirka 145 småhus och cirka 545 lägenheter i flerbostadshus. Utöver bostäderna föreslås cirka 60 vårdbostäder samt en friliggande förskola med fem till sex avdelningar. Två idrottshallar möjliggörs invid Gustavsbergsvägen, i områdets norra respektive södra del. I sydväst, invid trafikplats Gustavsberg, föreslås en infartsparkering för cirka 260 bilar samt cykelparkering. Inom Edsberg gård vid Kvarnsjön möjliggörs för ett friluftsområde med föreningslokaler.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Samråd pågick 2023-11-22−2024-01-15.

Arbete pågår med framtagande av granskningshandlingar.

Tidplan

Startskede: Q2 2016

Samråd: Q4 2023–Q1 2024

Granskning: Q2 2025

Antagande: Q1 2026

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18 § 26 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanarbete för bostadsbebyggelse med mera på fastigheterna Gustavsberg 1:7, del
av Mölnvik 1:1 och del av Tjustvik 1:1. Beslutet innefattade både ett positivt planbesked
och godkännande av start-pm. Vid ovanstående nämnd (§ 25) beslutades även om start-
PM för ett naturreservat i området Kvarnsjön-Holmviksskogen-Knuts hav.

Beslut om samråd togs i november 2023.

Utredningar

I samband med planarbetet har ett flertal olika utredningar tagits fram. För att få bra kunskap om områdets naturvärden och därmed kunna göra en medveten avvägning av olika intressen samt för att kunna säkerställa att gällande lagstiftning följs har ett flertal utredningar tagits. Eftersom planarbetet har pågått under flera år har vissa inventeringar och utredningar kompletterats under åren för att säkerställa att inventeringarna beskriver områdets aktuella värden samt att den aktuella lagstiftningen följs.

Arkeologi och landskapsbild

Geoteknik

Natur och ekologi

Trafik, buller och risk

Vatten

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Bodil Johansson via mejl bodil.johansson@varmdo.se
och planarkitekt Babak Moazzami via mejl babak.moazzami@varmdo.se samt mark- och exploateringsingenjör David Nilsson via mejl david.nilsson@varmdo.se eller via service-center på 08-570 470 00.