Östra Charlottendal

Ansökan om planbesked från markägaren JM AB avser planläggning för bostadsbebyggelse, friluftsgård, infartsparkering och naturreservat, sammanfattningsvis cirka 45 hektar bostäder, cirka 1,1 hektar infartsparkering samt cirka 120 hektar naturreservat.

I projektet ska prövas att detaljplanera för ett bostadsområde väster om Kvarnsjön (röd prick) samt öster om Kvarnsjön ett större område som naturmark.

Illustration planområde Östra Charlottendal.

Preliminärt planområde. Skissen är hämtad ur ansökan om planbesked från markägaren JM AB.

Bostäder i kollektivtrafiknära lägen kan leda till goda resvanor, vilket minskar klimatpåverkan, luftföroreningar, försurning, trängsel m.m. Det goda kollektivtrafikläget talar även för en hög exploateringsgrad.

Ansökan ligger väl i linje med rekommendationer i Regional utvecklingsplan (RUFS 2010) och riktlinjer i Översiktsplan 2012–2030.

I området finns hasselsnokar, som är skyddade i EU:s artskyddsförordning och därför måste inventeras inför utformningen av planen.

Arbete med att bilda naturreservat ska ske parallellt med planarbete.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd


Arbete pågår med framtagande av samrådshandlingar enligt plan- och bygglagen.

Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till berörda fastighetsägare inom och invid området. Information skickas även till länsstyrelsen, lantmäteriet, kommunen, berörda organisationer och föreningar.

Samråd förväntas ske under 2022.

Planhandlingar Östra Charlottendal

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Olof Eriksson via mejl till olof.eriksson@varmdo.se
eller via servicecenter 08-570 470 00.