Östra Charlottendal

Nu pågår samråd för detaljplanen Östra Charlottendal. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för ny bostadsbebyggelse med småhus och flerbostadshus. Inom planområdet föreslås även vårdboende, förskola, två idrottshallar, ett parkeringshus och ett friluftsområde med föreningslokaler.

Kartbild över området.

Illustrationsplan Östra Charlottendal.

Tyck till

Nu pågår samråd för detaljplanen för Östra Charlottendal. Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar eller inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse. Redogörelsen ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2023-12-14.

För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ:

  1. Via e-tjänst: varmdo.se/Ocharlottendal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Via e-post: registrator@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2016KS/0339. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg
att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte
kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Öppet hus

Torsdagen den 23 november 2023 klockan 17:30–19:00 hålls öppet hus i Kvarnbergs-skolans matsal på Bergsgatan 29 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer
då att finnas på plats för att besvara eventuella frågor.

Läget och avgränsning

Planområdet är idag en del av ett större sammanhängande skogsområde som ligger norr
om Värmdöleden (väg 222), söder om det småskaliga bostadsområdet Kvarndammsringen, öster om Gustavsbergsvägen och väster om Kvarnsjön. Centrala Gustavsberg ligger cirka
1,5 kilometer norr om planområdet och handelsplatsen Värmdö marknad ligger strax västerut,
i nära anslutning till planområdet.

Foto över området med hänvisning till olika områden. Ortofoto.

Planområdets avgränsning.

Syftet med planarbetet

Detaljplanen möjliggör omkring 700 nya bostäder, varav cirka 145 småhus och cirka
545 lägenheter i flerbostadshus. Utöver bostäderna föreslås cirka 60 vårdbostäder
samt en friliggande förskola med fem till sex avdelningar. Två idrottshallar möjliggörs
invid Gustavsbergsvägen, i områdets norra respektive södra del. I sydväst, invid trafik-
plats Gustavsberg, föreslås en infartsparkering för cirka 260 bilar samt cykelparkering.
Inom Edsberg gård vid Kvarnsjön möjliggörs för ett friluftsområde med föreningslokaler.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Samråd

Just nu pågår samråd av detaljplanen. Under samråd skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom planområdet samt till angränsande fastigheter till planområdet. Information skickas även till bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Tidplan

Startskede: Q2 2016

Samråd: Q4 2023

Granskning: Q3 2024

Antagande: Q3 2025

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18 § 26 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanarbete för bostadsbebyggelse med mera på fastigheterna Gustavsberg 1:7, del
av Mölnvik 1:1 och del av Tjustvik 1:1. Beslutet innefattade både ett positivt planbesked
och godkännande av start-pm. Vid ovanstående nämnd (§ 25) beslutades även om start-
PM för ett naturreservat i området Kvarnsjön-Holmviksskogen-Knuts hav.

Beslut om samråd togs i november 2023.

Utredningar

Arkeologi och landskapsbild

Geoteknik

Natur och ekologi

I samband med planarbetet har ett flertal olika utredningar tagits fram. För att få bra kunskap om områdets naturvärden och därmed kunna göra en medveten avvägning av olika intressen samt för att kunna säkerställa att gällande lagstiftning följs har ett flertal utredningar tagits. Eftersom planarbetet har pågått under flera år har vissa inventeringar och utredningar kompletterats under åren för att säkerställa att inventeringarna beskriver områdets aktuella värden samt att den aktuella lagstiftningen följs.

Trafik, buller och risk

Vatten

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Bodil Johansson via mejl bodil.johansson@varmdo.se
och planarkitekt Babak Moazzami via mejl babak.moazzami@varmdo.se samt mark- och exploateringsingenjör David Nilsson via mejl david.nilsson@varmdo.se eller via service-center på 08-570 470 00.