Frågor och svar - Östra Mörtnäs, etapp 2

Här nedan kan du ta del av de frågor och svar som inkommit angående Östra Mörtnäs, etapp 2

Fråga 1. Vad är syftet med denna planläggning?

Svar: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom fastigheterna Mörtnäs 1:12, 1:587 och 1:226. Planförslaget möjliggör bostäder i form av både lägenheter i flerbostadshus, parhus, kedjehus och friliggande enbostadshus. Detaljplanen möjliggör även styckning av de befintliga bostadsfastigheterna Mörtnäs 1:533, Mörtnäs 1:315 och Mörtnäs 1:318. Planen ska även säkerställa angöring till de fastigheter vars in- och utfarter påverkas av Trafikverkets vägplan. Syftet med detaljplanen är även att fastlägga och reglera pågående markanvändning för befintliga bostäder, näringslokaler, naturområden, badplats, infartsparkering och tekniska anläggningar. Detaljplanen ska genom planläggning av naturområden och införande av skydd av natur på kvartersmark tillse att det gröna svaga sambandet i området bevaras och säkerställs. Detaljplanen innebär att strandskyddet upphävs inom delar av planområdet där det finns särskilda skäl för detta.

Fråga 2. Hur hanterar detaljplanen avvägning mellan gröna samband och naturvärden med att det också planeras för en ny bostadsbebyggelse?

Svar: Både RUFS 2050 och kommunens gällande översiktsplan anger att planområdet är en del i ett grönt svagt samband. Det finns en motsättning i både RUFS och översiktsplanen där det gröna svaga sambandet samtidigt pekas ut för ny bostadsbebyggelse. För att hantera denna konflikt och ta ett samlat grepp om frågan har en grön strategi tagits fram under planarbetet. Den gröna strategin beskriver hur grönstrukturen bör hanteras inom utvecklingen av Östra Mörtnäs och Grisslingeområdet för att ekologiska och sociala värden samt andra ekosystemtjänster i området ska kunna utvecklas tillsammans med stadsbebyggelsen på ett effektivt sätt. Planförslaget har utformats och anpassats efter föreslagna åtgärder i den gröna strategin.

Fråga 3. Hur motiveras den föreslagna exploateringsgraden, de nya husens höjder samt hur de nya byggnaderna förhåller sig till platsens karaktär?

Svar: Mörtnäs består av en blandning av fritidshus, villor samt olika tomtstorlekar. Den tillkommande exploateringen skiljer sig från Mörtnäs småhusområden i skala och täthet. Området för detaljplanen ligger i ett primärt bebyggelseläge utpekat i kommunens översiktsplan och i RUFS 2050. Det kollektivtrafiknära läget och det bredare gaturummet till följd av Trafikverkets breddning av väg 222 gör att exploateringsfastigheterna bedöms tåla den grad av exploatering som föreslås i detaljplanen. Bebyggelsens höjder och skala längs med Mörtnäsvägen är anpassad för att harmoniera med existerande villabebyggelse i Mörtnäs. Höjderna på de nya husen anpassas för att ansluta på ett bra sätt till kringliggande landskap och bebyggelse.

Fråga 4. Hur påverkas utsikten från befintliga fastigheter på Västerviksvägen av ny exploatering i planområdet?

Svar: Ny exploatering inom planområdet innebär en något förändrad utsikt för flera befintliga fastigheter. Sjöglimtar kommer fortfarande att finnas mellan de nya huskropparna söderut. I gestaltningsförslaget för Mörtnäs 1:587 redovisas siktanalyser från de befintliga villorna på Västerviksvägen.

Högsta byggnadshöjd har i granskningsförslaget justerats för befintliga villor längs Västerviksvägen för att överensstämma med liknande fastigheter i området samt omkringliggande pågående detaljplaner.

Fråga 5. Hur påverkas utsikten från utsiktsplatsen på sandtaget?

Svar: Utsiktsplatsen på sandtaget kommer att finns kvar, och bebyggelsen nedanför sandtaget har placerats med hänsyn till denna. Siktlinjer redovisas i planbeskrivningen.

Fråga 6. Hur kommer vägnätet i Mörtnäs påverkas av den nya exploateringen? Kan Mörtnäsvägen få kommunalt huvudmannaskap
hela vägen upp till förskolan Solbacken?

Svar: Bedömningen i trafikutredningen är att trafiken i det lokala vägnätet i Mörtnäs inte kommer att påverkas nämnvärt eftersom detaljplanen inte föreslår några nya målpunkter förutom de nya bostäderna. Det är i dagsläget inte aktuellt att föreslå att exploateringsfastigheterna ska ingå i vägföreningen då exploateringsfastigheterna ansluter till kommunal gata. Kommunal standard ryms inte inom befintligt vägområde längre norrut på Mörtnäsvägen. Kommunalt huvudmannaskap skulle innebära stort intrång på intilliggande fastigheter och bedöms därmed inte vara lämpligt.

Fråga 7. Kommer det öppna några caféer eller restauranger?

Svar: Nej, det ingår inga nya områden för sådana verksamheter i detaljplanen. Men den befintliga byggnaden vid stranden, det gamla värdshuset, kommer att vara kvar.

Fråga 8. Hur tänker ni inom kommunen med vattenförsörjning när det nu byggs ett större bostadsområde? Detta med bakgrunden av att det nu och de senaste somrarna rått vattenbrist på Värmdö. Kommer vattnet att räcka till?

Svar: När kommunen bygger ut VA så byggs det för en normalförbrukning för hushåll. Vattenbristen beror inte på att Kommunen inte har tillräckligt med vatten i ledningsnäten, utan på att vattnet brukas för andra ändamål, exempelvis bevattning. Både Värmdö och Stockholmsregionen märker av en ökad vattenförbrukning under sommarperioden. Vattenförbrukningen på Värmdö ökar med 40 % och i Stockholmsregionen med 20 %. Orsakerna är i första hand påfyllnad av pooler och bevattning av gräsmattor eller dylikt. Det är inte för hushållsändamål. Därför ser kommunen inga problem. Används vattnet på rätt sätt så kommer det att räcka till.

Fråga 9. Planeras någon lekplats i området?

Svar: Det planeras ingen allmän lekplats inom detaljplanen för etapp 2, däremot kommer de olika bostadsprojekten att rymma vistelseytor för barn i sina utemiljöer för de boende (på kvartersmark).

Men etapp 1 innehåller en lekplats uppe vid Mormors ängar, som är kommunal. Den lekplatsen är färdigställd och används.

Fråga 10. I den information som vi boende på Sandtäktsvägen har fått om etapp 2, har det hela tiden talats om att det inte kan bli någon byggnation förrän planerna för väg 222 är klara från Trafikverket. När man tittar på Trafikverkets hemsida om projektet har det ännu inte alls kommit så långt som man trott. Är det då så att Etapp 2 kommer att påbörjas utan att man vet hur det blir med vägen, parkeringsplatser, tillfarter etc?

Nu har det dessutom tillkommit försöksverksamhet med pendelbåtar som ju ska lägga till i Mörtnäsviken nedanför de befintliga husen. Planeras alltså etapp 2 utan att man vet hur väg 222 ska utformas?

Svar: Arbetet med detaljplanen planeras parallellt med Trafikverkets projekt. Det finns flera delar i detaljplanen som är beroende av vägplanen, därför kommer den inte kunna antas innan Trafikverket landat i sina lösningar.

Fråga 11. Det finns värmdöbor som upplever problem med bilköer. Kommer problemen med köbildning på Grisslingerakan att bli lösta av Trafikverkets ombyggnad?

Svar: För att säkra en acceptabel framkomlighet på sträckan Mölnvik-Ålstäket har ett antal olika utformningsalternativ simulerats av Trafikverket. Sammanfattningsvis kan det konstateras att den utformning som föreslagits i Planbeskrivningen klarar av att hantera den förväntade trafiken för år 2040. Viktigt att påpeka att projektet med Grisslingerakan enskilt inte kommer kunna lösa alla trafikproblem utan ska ses som en viktig länk bland de projekt regionalt som jobbar mot förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet, exempelvis åtgärdsvalsstudie för väg 274 och 222, Skurubron, mötesplats Nacka.

Fråga 12. De kollektiva färdsätten upplevs som fulla av passagerare och frågeställaren upplever även att bussarna fastnar i trafiken, kommer turtäthet påverkas av att fler bostäder byggs?

Svar: I översiktsplanen för Värmdö kommun är en utveckling och främjande av kollektivt resande en av de prioriterade frågorna som vi ska jobba mot. Vad gäller utveckling av kollektivtrafiken i Värmdö kommun så är det en samordningsfråga mellan kommunen, Trafikverket och SL, där vi på kommunen i alla projekt och planer bevakar att god tillgänglighet och framkomlighet för kollektivtrafik ska säkras enligt SL:s riktlinjer.

Turtäthet hänger ofta ihop med efterfrågan på kollektivtrafik, alltså hur många som är påstigande vid en given hållplats och är något som SL ansvarar för. Men genom att, som i det här fallet, förtäta i kollektivtrafiknära lägen möjliggörs det för att fler ska kunna välja kollektivtrafik, både bussar och som det nu planeras för med start 2022 båtpendling i Ålstäket.

Fråga 13. Görs utbyggnader i VA-nätet parallellt? Eller hur undvika ökad belastning på nätet och förebygga bräddning?

Svar: Pumpstationen i Ålstäket och ledningarna både till och från pumpstation är byggda för att klara ytterligare anslutning från framtida utbyggnadsområden i Värmdö, inklusive östra Mörtnäs.

Fråga 14. Varför bygga för fler bostäder innan andra problem (som trafik, VA, skola/förskola) är lösta? Kort och gott varför bygger kommunen inte
ut samhällsservicen innan fler bostäder byggs?

Svar: Översiktsplanen är utgångspunkten för planeringen på Värmdö och anger inriktningen för vart och vad som ska planeras. Behovet av samhällsservice och planeringen för den utgår från kommunens befolkningsprognos och ambitionen är alltid att planera och bygga ny bebyggelse och infrastruktur parallellt ny samhällsservice.

Fråga 15. Varför upphävs strandskyddet?

Svar: Strandskyddet återinträder när man gör en ny detaljplan, därför föreslås att det upphävs inom områden som redan är ianspråktagna (för bebyggelse mm) och därför saknar betydelse för strandskyddets syften som är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv och friluftslivet längs våra stränder. Men strandskyddet kommer även att ligga kvar på andra delar av planområdet.

Fråga 16. Blir Mörtnäsvägen kommunal?

Svar: Den nya anslutningsvägen till Mörtnäs blir kommunal. Likaså föreslås Mörtnäsvägen där den ansluter till denna och hela vägen upp till Isälvsvägen att bli det.

Fråga 17. Kommer scoutstugan försvinna?

Svar: Scoutstugan ligger utanför planområdet för etapp 2 och ingår i ett kommande planarbete. Det finns inget beslut om att scoutstugan ska försvinna, men alla frågor om användningen av marken i det som initialt var det sydöstra hörnet på etapp 2-planen kommer att behandlas i nästa planarbete när det drar igång. I nuläget är bedömningen att Trafikverkets projekt inte äventyrar scoutstugan.