PFO Aspvik

Planläggning för ett prioriterat förändringsområde. Aspviksområdet är bebyggt med ett 100-tal villor och fritidshus, varav flera är äldre och har ett kulturhistoriskt värde. Området ligger cirka 3 km öster om Gustavsbergs centrum och är till den största delen inte planlagt. PFO-området omfattar befintliga fastigheter i Räknäs, Aspvik och Näset. Planarbetet syftar till att reglera tillkommande bebyggelse, skydda kulturmiljön och förbättra rättssäkerheten för fastighetsägarna genom att den byggbara marken får kända och förutsägbara byggrätter.

Det röda området visar föreslagen plangräns för detaljplanen PFO i Aspvik, det blå området visar föreslagen plangräns för exploateringsplanen för Aspvik 1:18 m.fl. Aspviksvägen kommer sannolikt ingå i exploateringsplanen. Gränserna kan komma att ändras under planarbetet.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Start

Bakgrund och förutsättningar

Ett starkt bebyggelsetryck finns i området och flera nya bygglov och fastighetsbildningar är under utredning. Inom prioriterade förändringsområden ska karaktären och fastighetsstrukturen bevaras enligt rekommendationer och mål i kommunens översiktsplan. Planeringen ska ta hänsyn till strandskydd och känslig natur, dagvattenutredningar ska utföras, busshållplatser, cykelvägar och infartsparkering ska utvecklas och enskilt huvudmannaskap ska tillämpas för mindre vägar och grönytor. I området finns ett lokalt vatten- och avloppsnät som ansluter till kommunens vatten- och avloppsnät i Ålstäket. Parallellt med denna detaljplan pågår en detaljplan för ny exploatering av JM:s fastigheter i Aspvik längs Sjötorpsvägen och på Näset. Anledningen till att detaljplanen har delats upp i två delar är på grund av att detaljplanerna finansieras på olika sätt.

Planhandlingar PFO Aspvik

Uppstart av planarbete

Planförfarande

Detaljplanen bedrivs med utökat planförfarande, ovan under Status i planarbetet visas vilka skeden som planarbetet kommer genomföra. Vid samrådsskede finns möjlighet att lämna synpunkter som beaktas i fortsatt planarbete. En kallelse till samrådsmöte kommer skickas ut till fastighetsägare inom planområdet.

Samråd om ett detaljplaneförslag bedöms kunna genomföras under våren 2021.

Efter att detaljplanen varit på samråd kommer synpunkterna att hanteras och bemötas i en samrådsredogörelse. Planförslaget kommer sedan att bearbetas och vidare gå ut på granskning där det återigen finns möjlighet att tycka till om förslaget. Efter granskningen kan små ändringar göras och en antagandehandling tas fram. Kommunfullmäktige tar beslut om antagande av detaljplanen, varpå detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inte detaljplanen överklagas.

Utredningar under planprocessen

Innan detaljplanen går ut på samråd genomför kommunen ett antal utredningar för att klargöra de förutsättningar som finns för planområdet. Utredningarna görs av konsulter på uppdrag av kommunen. Bland annat så görs en kulturmiljöutredning, trafikutredning, naturvärdesinventering (med fördjupning av fågel, hasselsnok, groddjur och fladdermus), och en dagvattenutredning. Samrådsförslaget tas fram med hänsyn till de utredningar som tagits fram. När detaljplanen går ut på samråd blir utredningarna offentliga och kommer att publiceras på hemsidan tillsammans med detaljplaneförslaget. Innan dess är handlingarna endast ett arbetsmaterial eftersom det fram till beslut om samråd kan komma att göras tillägg eller revideringar av utredningarna för saker som vid beställningen inte var känt.

Finansiering av detaljplaner

En detaljplan i ett så kallat prioriterat förändringsområde bekostas av skattemedel och kommunen tar sedan in en planavgift från fastighetsägare i samband med att bygglov ges till denne.

Detta gäller således denna detaljplan för PFO-delen i Aspvik.

En detaljplan med en exploatör finansieras av exploatören genom ett plankostnadsavtal, dessa ska täcka kommunens alla kostnader vad gäller tid och utredningar etc. Detaljplanen för Aspvik 1:18 m.fl. finansieras genom plankostnadsavtal.

För mer information kan man läsa på kommunens hemsida samt i Boverkets kunskapsbank:

Plantaxorlänk till annan webbplats

Boverkets kunskapsbanklänk till annan webbplats

 

Detaljplanen bedrivs med utökat planförfarande, ovan under Status i planarbetet visas vilka skeden som planarbetet kommer genomföra. Vid samrådsskede finns möjlighet att lämna synpunkter som beaktas i fortsatt planarbete. En kallelse till samrådsmöte kommer skickas ut till fastighetsägare inom planområdet.

Samråd om ett detaljplaneförslag bedöms kunna genomföras under hösten 2020.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta planarkitekter Sten Hammar och Rick Hoogduyn eller projektledare Sophie Dahllöf via mejl fornamn.efternam@varmdo.se eller telefon via servicecenter
08-570 470 00.