PFO Aspvik 1:18 m.fl.

Planläggning för ett prioriterat förändringsområde. Aspviksområdet är bebyggt med ett 100-tal villor och fritidshus, varav flera är äldre och har ett kulturhistoriskt värde. Området ligger cirka 3 km öster om Gustavsbergs centrum och är till den största delen inte planlagt. PFO-området omfattar befintliga fastigheter i Räknäs, Aspvik och Näset. Planarbetet syftar till att reglera tillkommande bebyggelse, skydda kulturmiljön och förbättra rättssäkerheten för fastighetsägarna genom att den byggbara marken får kända och förutsägbara byggrätter.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Start

Bakgrund och förutsättningar

Ett starkt bebyggelsetryck finns i området och flera nya bygglov och fastighetsbildningar är under utredning. Inom prioriterade förändringsområden ska karaktären och fastighetsstrukturen bevaras enligt rekommendationer och mål i kommunens översiktsplan. Planeringen ska ta hänsyn till strandskydd och känslig natur, dagvattenutredningar ska utföras, busshållplatser, cykelvägar och infartsparkering ska utvecklas och enskilt huvudmannaskap ska tillämpas för mindre vägar och grönytor. I området finns ett lokalt VA-nät som ansluter till kommunens VA-nät i Ålstäket.

Planhandlingar PFO Aspvik 1:18 m.fl.

Uppstart av planarbete

Planförfarande

Detaljplanen bedrivs med utökat planförfarande, ovan under Status i planarbetet visas vilka skeden som planarbetet kommer genomföra. Vid samrådsskede finns möjlighet att lämna synpunkter som beaktas i fortsatt planarbete. En kallelse till samrådsmöte kommer skickas ut till fastighetsägare inom planområdet.

Samråd om ett detaljplaneförslag bedöms kunna genomföras under hösten 2020.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta planarkitekter Sten Hammar och Jenny Beijar eller projektledare Sophie Dahllöf via mejl fornamn.efternam@varmdo.se eller telefon via servicecenter 08-570 470 00.