• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

PFO M10 Korpholmen

Korpholmen är i översiktsplanen utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO). Planen innehåller ett 50-tal fastigheter som är bebyggda med permanentbostadshus och fritidshus. Fastigheterna närmast väg 222 påverkas av vägtrafikbuller och av kommande breddning av väg 222.

Kartbild över det Prioriterade förändringsområdet Korpholmen

Fastigheterna närmast väg 222 påverkas av vägtrafikbuller och av kommande breddning av väg 222.

Planarbetet i Grisslinge Mörtnäs

Pågående planarbete i Mörtnäs/Grisslinge är indelat i tre delar. De tre detaljplaneområdena redovisas i bilden nedan. Kommunens planarbete samordnas med Trafikverkets planering för väg 222/Skärgårdsvägen. För mer information om Trafikverkets vägplan för väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket se länk nedan eller i högerkolumnen.

Mörtnäs är ett prioriterat förändringsområde (PFO-område) där planläggning och VA-utbyggnad pågår sedan lång tid tillbaka. Planprogram för Mörtnäs och Korpholmen anger bland annat att fastighetsstrukturen i området ska bevaras och att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska förbättras.

Planarbetet i M10 Korpholmen påbörjades Q4 2016 och detaljplanen var ute på samråd under hösten 2018.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Just nu befinner sig planarbetet mellan samråd och granskning. Planarbetet påbörjades 2016, var ute på samråd 2018 och förväntas ställas ut för granskning under hösten 2019.


Ortofoto Korpholmen, Centrala Mörtnäs och Östra Mörtnäs

Klicka på bilden för att förstora


Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling.

Syftet med detaljplanen är även att säkerställa att fastigheter med utfart mot väg 222 får en ny gemensam utfart. Trafikverkets vägplan för väg 222 var ute på samråd under sommaren 2018. En av åtgärderna är att tidigare in- och utfarter mot väg 222 kommer att stängas och istället samlas till en gemensam utfart via Korpholmsvägen som flyttas för att bilda fyrvägskorsning med Älgstigen.

Läs mer på sidan Väg 222 Mölnvik-Ålstäketlänk till annan webbplats

Mer information om vägplanen finns på :Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Planhandlingar PFO M10 Korpholmen


Samrådshandlingar

Programhandlingar

Uppstart av planarbete

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Sofia Elrud via mejl till sofia.elrud@varmdo.se eller via telefon 08-570 470 00.